Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Apèndix: Rendiments anuals per unitat de mòdul abans d'amortització aplicables en l'exercici 2020

Notes comuns a totes les activitats :

El rendiment net resultant de l'aplicació dels signes o mòduls inclou, si escau, el derivat del comerç al detall de labors de tabac, realitzat en règim d'autoritzacions de venda amb recarregue, fins i tot el desenvolupat a través de màquines automàtiques.

Les quanties que figuren baix la rúbrica "Rendiment anual per unitat" corresponen al rendiment anual per unitat de mòdul abans d'amortització.

Relació d'activitats amb indicació del seu corresponent epígraf en l'impost d'activitats econòmiques (IAE):

 1. Producció de musclo en bat
 2. Epígraf IAE: 419.1 - Indústries del pa i de la brioixeria
 3. Epígraf IAE: 419.2 - Indústries de la brioixeria, pastisseria i galetes
 4. Epígraf IAE: 419.3 - Indústries d'elaboració de masses fregides
 5. Epígraf IAE: 423.9 - Elaboració de creïlles fregides, crispetes de dacsa i similars
 6. Epígraf IAE: 641 - Comerç al detall de fruites, verdures, hortalisses i tubercles
 7. Epígraf IAE: 642.1, 2, 3 i 4 - Comerç al detall de carn i despulles; de productes i derivats carnis elaborats
 8. Epígraf IAE: 642.5 - Comerç al detall d'ous, aus, conills de granja, caça; i de productes derivats dels mateixos
 9. Epígraf IAE: 642.6 - Comerç al detall, en triperies, de vísceres i despulles procedents d'animals d'abast, frescos i congelats
 10. Epígrafs IAE: 643.1 i 2 - Comerç al detall de pescats i altres productes de la pesca i de l'aqüicultura i de cargols
 11. Epígraf IAE: 644.1 - Comerç al detall de pa, pastisseria, confiteria i similars i de llet i productes lactis
 12. Epígraf IAE: 644.2 - Despatxos de pa, pans especials i brioixeria
 13. Epígraf IAE: 644.3 - Comerç al detall de productes de pastisseria, brioixeria i confiteria
 14. Epígraf IAE: 644.6 - Comerç al detall de masses fregides, amb o sense cobertures o farcits, creïlles fregides, productes d'aperitiu, fruits secs, llepolies, preparats de xocolate i begudes refrescants
 15. Epígraf IAE: 647.1 - Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentaris i de begudes en establiments amb venedor
 16. Epígrafs IAE: 647.2 i 3 - Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentaris i de begudes en règim d'autoservei o mixt en establiments de la qual sala de vendes tinga una superfície inferior a 400 metres quadrats
 17. Epígraf IAE: 651.1 - Comerç al detall productes tèxtils
 18. Epígraf IAE: 651.2 - Comerç al detall de qualsevol classe d'agafes per al vestit i tocat
 19. Epígrafs IAE: 651.3 i 5 - Comerç al detall de llenceria, cotilleria i agafes especials
 20. Epígraf IAE: 651.4 - Comerç al detall d'articles de merceria i paqueteria
 21. Epígraf IAE: 651.6 - Comerç al detall de calçat, articles de pell i imitació o productes substitutius, cinturons, carteres, bosses, maletes i articles de viatge en general
 22. Epígrafs IAE: 652.2 i 3 - Comerç al detall de productes de drogueria, perfumeria i cosmètica, neteja, pintures, envernisses, dissolvents, papers i altres productes per a la decoració i de productes químics, i d'articles per a la higiene i el lavabo personal
 23. Epígraf IAE: 653.1 - Comerç al detall de mobles
 24. Epígraf IAE: 653.2 - Comerç al detall de material i aparells elèctrics, electrònics, electrodomèstics i altres aparells d'ús domèstic accionats per un altre tipus d'energia diferent de l'elèctrica, així com mobles de cuina
 25. Epígraf IAE: 653.3 - Comerç al detall d'articles de parament, ferreteria, adorne, regal, o reclame (incloent bijuteria i xicotets electrodomèstics)
 26. Epígrafs IAE: 653.4 i 5 - Comerç al detall de materials de construcció, articles i mobiliari de sanejament, portes, finestres, persianes, etc.
 27. Epígraf IAE: 653.9 - Comerç al detall d'uns altres articles per a l'equipament de la llar n.c.o.p.
 28. Epígraf IAE: 654.2 - Comerç al detall d'accessoris i peces de recanvie per a vehicles terrestres
 29. Epígraf IAE: 654.5 - Comerç al detall de qualsevol classe de maquinària (excepte aparells de la llar, d'oficina, metges, ortopèdics, òptics i fotogràfics)
 30. Epígraf IAE: 654.6 - Comerç al detall de cobertes
 31. Epígraf IAE: 659.2 - Comerç al detall de mobles d'oficina i de màquines i equips d'oficina
 32. Epígraf IAE: 659.3 - Comerç al detall d'aparells i intruments metges, ortopèdics, òptics i fotogràfics
 33. Epígraf IAE: 659.4 - Comerç al detall de llibres, periòdics, articles de papereria i escriptori i articles de dibuixe i bells arts, excepte en quioscos situats en la via pública
 34. Epígraf IAE: 659.4 - Comerç al detall de premsa, revistes i llibres en quioscos situats en la via pública
 35. Epígraf IAE: 659.6 - Comerç al detall de joguines, articles de deporte, agafes esportives de vestit, calçat i tocat, armes, cartutxeria i articles de pirotècnia
 36. Epígraf IAE: 659.7 - Comerç al detall de llavors, abonaments, flors i plantes i xicotets animals
 37. Epígraf IAE: 662.2 - Comerç al detall de qualsevol classe d'articles, incloent alimentació i begudes, en establiments diferents dels especificats en el Grup 661 i en l'epígraf 662.1
 38. Epígraf IAE: 663.1 - Comerç al detall fora d'un establiment comercial permanent de productes alimentaris, fins i tot begudes i gelats
 39. Epígraf IAE: 663.2 - Comerç al detall fora d'un establiment comercial permanent d'articles tèxtils i de confecció
 40. Epígraf IAE: 663.3 - Comerç al detall fora d'un establiment comercial permanent de calçat, pells i articles de cuir
 41. Epígraf IAE: 663.4 - Comerç al detall fora d'un establiment comercial permanent d'articles de drogueria i cosmètics i de productes químics en general
 42. Epígraf IAE: 663.9 - Comerç al detall fora d'un establiment comercial permanent d'unes altres classes de mercaderies n.c.o.p.
 43. Epígraf IAE: 671.4 - Restaurants de dos tenidors
 44. Epígraf IAE: 671.5 - Restaurants d'un tenidor
 45. Epígrafs IAE: 672.1, 2 i 3 - Cafeteries
 46. Epígraf IAE: 673.1 - Cafés i bars de categoria especial
 47. Epígraf IAE: 673.2 - Altres cafés i bars
 48. Epígraf IAE: 675 - Servicis en quioscos, calaixos, barraques o altres locals anàlegs
 49. Epígraf IAE: 676 - Servicis en xocolateries, gelateries i orxateries
 50. Epígraf IAE: 681 - Servici d'allotjament en hotels i motels d'una o dos estels
 51. Epígraf IAE: 682 - Servicis d'allotjament en hostals i pensions
 52. Epígraf IAE: 683 - Servicis d'allotjament en fondes i cases d'hostes
 53. Epígraf IAE: 691.1 - Reparació d'articles elèctrics per a la llar
 54. Epígraf IAE: 691.2 - Reparació de vehicles automòbils, bicicletes i altres vehicles
 55. Epígraf IAE: 691.9 - Reparació de calçat
 56. Epígraf IAE: 691.9 - Reparació d'uns altres béns de consum n.c.o.p. (excepte reparació de calçat, restauració d'obres d'art, mobles, antiguitats i intruments musicals)
 57. Epígraf IAE: 692 - Reparació de maquinària industrial
 58. Epígraf IAE: 699 - Transporte urbà col·lectiu i de viatgers per carretera
 59. Epígraf IAE: 721.1 i 3 - Transporte urbà col·lectiu i de viatgers per carretera
 60. Epígraf IAE: 721.2 - Transporte per autotaxis
 61. Epígraf IAE: 722 - Transporte de mercaderies per carretera
 62. Epígraf IAE: 751.5 - Greixe i rentat de vehicles
 63. Epígraf IAE: 757 - Servicis de mudances
 64. Epígraf IAE: 849.5 - Transporte de missatgeria i servei d'encàrrecs, quan l'activitat es realitze exclusivament amb mitjans de transport propis
 65. Epígraf IAE: 933.1 - Ensenyament de conducció de vehicles terrestres, aquàtics, aeronàutics, etc.
 66. Epígraf IAE: 933.9 - Altres activitats d'ensenyament, com ara idiomes costura, mecanografia, taquigrafia, preparació d'exàmens i oposicones i similars n.c.o.p.
 67. Epígraf IAE: 967.2 - Escoles i servicis de perfeccionament del deporte
 68. Epígraf IAE: 971.1 - Tinte, neteja en asseque, rentat i planxat de robes fetes i d'agafes i articles de la llar usats
 69. Epígraf IAE: 972.1 - Servicis de perruqueria d'home i dona
 70. Epígraf IAE: 972.2 - Salons i instituts de bellesa
 71. Epígraf IAE: 973.3 - Servicis de còpies de documents amb màquines fotocopiadores