Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Epígraf IAE: 659.4 - Comerç al detall de llibres, periòdics, articles de papereria i escriptori i articles de dibuixe i bells arts, excepte en quioscos situats en la via pública

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 4.648,37
2 Personal no assalariat Persona 17.176,30
3 Consum d'energia elèctrica 100 kwh 57,94
4 Superfície del local m2 30,86
5 Potencia fiscal vehicle CVF 535,38
Nota: El rendiment  net resultant  de l'aplicació  dels signes o mòduls  anteriors  inclou, si escau, el derivat de la venda d'articles d'escàs valor com ara dolços, articles de fumador, etc., els servicis de comercialització de targetes de transporte públic, targetes per a ús telefònic i d'altres similars, així com loteries, sempre que estes activitats es desenvolupen amb caràcter accessori a l'activitat principal
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 25.207,02  euros