Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Epígraf IAE: 644.3 - Comerç al detall de productes de pastisseria, brioixeria i confiteria

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat de fabricació Persona 6.367,89
2 Reste personal assalariat Persona 1.014,08
3 Personal no assalariat Persona 12.912,15
4 Superfície del del local de fabricació m2 43,46
5 Reste superfície local independent m2 34,01
6 Reste superfície local no  independent m2 113,37
7 Superfície del forn 100 dm2 522,78
NOTA: El rendiment net resultant de l'aplicació dels signes o mòduls anteriors inclou, si escau, el derivat de la fabricació i comerç al detall de productes de pastisseria salada i plats precuinats, de la degustació dels productes objecte de la seua activitat acompanyats de qualsevol mena de begudes, cafés, infusions o solubles, de les activitats de "càtering" i del comerç al detall de formatges, embotits i emparedats,  així com  de loteries, sempre que esta activitat es desenvolupe amb caràcter accessori a l'activitat principal.
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 33.760,53 euros