Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Epígraf IAE: 675 - Servicis en quioscos, calaixos, barraques o altres locals anàlegs

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 2.802,88
2 Personal no assalariat Persona 14.461,60
3 Potencia elèctrica kW contractat 107,07
4 Superfície del local m2 26,45
Nota: El rendiment net resultant de l'aplicació dels signes o mòduls anteriors inclou si escau, el derivat de la comercialització de loteries, sempre que esta activitat es desenvolupe amb caràcter accessori a l'activitat principal
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 16.596,83  euros