Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Epígraf IAE: 721.2 - Transporte per autotaxis

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat  (euros)
1 Personal assalariat Persona 1.346,27
2 Personal no assalariat Persona 7.656,89
3 Distancia recorreguda 1000 quilòmetres 45,08
NOTA : El rendiment net resultant de l'aplicació dels signes o mòduls anteriors inclou, si escau, el derivat de la prestació de servicis de publicitat que utilitzen com suport el vehicle, sempre que es desenvolupen amb caràcter accessori a l'activitat principal.
A esta activitat no li resulta aplicable l'índex corrector d'excés