Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Epígraf IAE: 659.4 - Comerç al detall de premsa, revistes i llibres en quioscos situats en la via pública

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 3.476,83
2 Personal no assalariat Persona 17.220,39
3 Consum d'energia elèctrica 100 kwh 403,11
4 Superfície del local m2 844,02
Nota: El rendiment net resultant de l'aplicació dels signes o mòduls anteriors inclou, si escau, el derivat de la venda d'articles d'escàs valor com ara dolços, articles de fumador, etc., els servicis de publicitat exterior i comercialització de targetes de transporte públic, targetes per a ús telefònic i d'altres similars, així com loteries, sempre que estes activitats es desenvolupen amb caràcter accessori a l'activitat principal.
Departament de Gestió Tributària
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 28.860,22 euros