Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Epígraf IAE: 673.1 - Cafés i bars de categoria especial

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 4.056,30
2 Personal no assalariat Persona 15.538,66
3 Potencia elèctrica kW contractat 321,23
4 Taules Taula 233,04
5 Longitud d'agrane Metre 371,62
6 Màquines tipus "A" Màquina tipus "A" 957,39
7 Máguinas tipus "B" Màquina tipus "B" 2.903,66
NOTA: El rendiment  net resultant  de l'aplicació  dels signes o mòduls  anteriors  inclou, si escau, el derivat de màquines de recree com ara billar, futbolí, dards, etc., així com dels expositors de cintes, vídeos, compact-disc, expenedors de boles, etc., màquines de jocs infantils, màquines reproductores de compact-disc i vídeos musicals, loteries, màquines d'apostes esportives i el servici d'ús de telèfon, sempre que es realitzen amb caràcter accessori a l'activitat principal
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 30.586,03  euros