Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

4. Aportacions als plans de previsió social empresarial

Dan dret a reducció les aportacions realitzades pels treballadors als plans de previsió social empresarial regulats en la disposició addicional primera del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, relativa a la protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, incloses les contribucions del prenedor.

Tinga's en compte que la citada disposició addicional primera del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions ha sigut modificada, amb efectes des del 4 de setembre de 2018, per l'article primer del Reial decret-llei 11/2018, de 31 d'agost, de transposició de directives en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d'entrada i residència de nacionals de països tercers i pel qual es modifica la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE del 4 de setembre).

Si més no, els plans de previsió social empresarial hauran de complir els següents requisits :

  1. A este tipus de contractes han de resultar aplicables els principis de no discriminació, capitalització, irrevocabilitat d'aportacions i atribució de drets establits en l'article 5.1 del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions.
  2. La pòlissa establirà les primes que haja de satisfer el prenedor, les quals seran objecte d'imputació als assegurats.
  3. En el condicionat de la pòlissa ha de constar de manera expressa i destacada que es tracta d'un Pla de Previsió Social Empresarial, quedant reservada esta denominació als contractes d'assegurança que complisquen els requisits legalment establits.
  4. Les contingències cobertes hauran de ser únicament les previstes en l'article 8.6 del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions (jubilació; incapacitat laboral total i permanent per a la professió habitual o absoluta i permanent per a qualsevol treball, i la gran invalidesa; defunció i dependència severa o gran dependència del partícip), havent de tindre com cobertura principal la de jubilació en els termes establits en l'article 49.1 del Reglament de l'IRPF.
  5. Els plans de previsió social empresarial tindran obligatòriament que oferir una garantia d'interés i utilitzar tècniques actuarials.