Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Delimitació de cada una de les activitats

A continuació, es detalla la caracterització de cada una de les esmentades activitats agrícoles, ramaderes i forestals incloses en el mètode d'estimació objectiva a l'exercici 2020.

Atenció: les activitats numerades amb les claus 5 i 6 només queden sotmeses al mètode d'estimació objectiva quan el volum d'ingressos conjunt imputable a les mateixes resulte inferior al corresponent a les activitats agrícoles, ramaderes o forestals desenvolupades amb caràcter principal.

  1. Activitat 1:Agrícola o ramadera susceptible d'estar inclosa en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA
  2. Activitat 2:Forestal susceptible d'estar inclosa en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA
  3. Activitat 3:Ramaderia independent classificada en la divisió 0 de l'IAE
  4. Activitat 4:Servicis de cria, guarda i engreixament de bestiar (incloses aus)
  5. Activitat 5:Altres treballs, servicis i activitats accessoris realitzats per agricultors o ramaders, que estiguen exclosos o no inclosos en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA (REAGP)
  6. Activitat 6:Altres treballs, servicis i activitats accessoris realitzats per titulars d'activitats forestals, que estiguen exclosos o no inclosos en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA (REAGP)
  7. Activitat 7:Aprofitaments que corresponguen al cedent en les activitats agrícoles desenvolupades en règim de parceria
  8. Activitat 8:Aprofitaments que corresponguen al cedent en les activitats forestals desenvolupades en règim de parceria
  9. Activitat 9:Processos de transformació, elaboració o manufactura de productes naturals, vegetals o animals, que requerisquen l'alta en un epígraf corresponent a activitats industrials en les tarifes de l'IAE i es realitzen pels titulars de les explotacions de les quals s'obtinguen directament els esmentats productes naturals