Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Activitat 4:Servicis de cria, guarda i engreixament de bestiar (incloses aus)

Els servicis de cria, guarda i engreixament de bestiar constituïxen una activitat a què resulta aplicable el mètode d'estimació objectiva del IRPF.

No obstant això, si la prestació a tercers de servicis de cria, guarda i engreixament de bestiar es realitzara amb els mitjans ordinàriament utilitzats per al desenvolupament d'una activitat agrícola, ramadera o forestal pròpia inclosa en el Règim Especial de l'Agricultura, Ramaderia i Pesca del IVA i el volum d'ingressos derivats dels mateixos juntament amb els derivats dels altres treballs i servicis accessoris de l'esmentat règim especial del IVA no hauria superat l'any anterior el 20 per 100 del volum total de l'explotació, tals servicis no es consideraran com una activitat independent a efectes de l'aplicació del mètode d'estimació objectiva, sinó que es computaran formant part de l'activitat principal desenvolupada amb el caràcter de servicis accessoris a la mateixa.