Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Activitat 9:Processos de transformació, elaboració o manufactura de productes naturals, vegetals o animals, que requerisquen l'alta en un epígraf corresponent a activitats industrials en les tarifes de l'IAE i es realitzen pels titulars de les explotacions de les quals s'obtinguen directament els esmentats productes naturals

A efectes de delimitar l'àmbit objectiu d'esta activitat, s'haurà de tindre en compte que no es consideren com a tals processos de transformació, elaboració o manufactura de productes naturals els actes de mera conservació dels béns, tals com la pasteurització, refrigeració, congelació, assecatge, classificació, neteja, embalatge o condicionament, pelat, pelat, estellat, trossejat, desinfecció o desinsectació.Tampoc no té la consideració de procés de transformació, la simple obtenció de matèries primeres agropecuàries que no requerisquen el sacrifici del bestiar.

En tots eixos supòsits, l'única activitat que haurà de declarar-se, serà l'agrícola o ramadera, assenyalada amb les claus 1 o 3, o la forestal, assenyalada amb la clau 2, de la que s'obtinguen els corresponents productes.

Els processos de transformació, elaboració o manufactura de productes naturals inclosos en el mètode d'estimació objectiva requerixen que els mateixos es realitzen exclusivament sobre els productes naturals, vegetals o animals, obtinguts pels titulars de les explotacions de les que s'obtinguen.En el supòsit que es transformen, elaboren o manufacturen productes adquirits a tercers, l'esmentada activitat no es troba inclosa en el mètode d'estimació objectiva.

Quan es tracte de transformació de productes forestals no són deduïbles amortitzacions per a determinar el rendiment net previ de l'activitat i tampoc no resulta aplicable cap altre índex corrector diferent a l'específic de les activitats forestals per a determinar el rendiment net de mòduls.