Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Activitat 3:Ramaderia independent classificada en la divisió 0 de l'IAE

El concepte de ramaderia independent es recull en els apartats Uno i Dues de la Regla 3a de la Instrucció per a l'aplicació de les tarifes de la Divisió 0 del IAE, aprovades pel Reial Decret Legislatiu 1259/1991, de 2 d'agost (BOE del 6), d'acord amb els quals, tenen la consideració d'activitats de ramaderia independent, les que tinguen per objecte l'explotació d'un conjunt de caps de bestiar que es trobe comprés en algun dels següents casos:

 1. Que paste o s'alimente fonamentalment en terres que no siguen explotades de manera agrícola o forestalment per l'amo del bestiar.

  A estos efectes s'entendrà, en tot cas, que les terres estan explotades per l'amo del bestiar quan es presente alguna de les circumstàncies següents:

  • Que l'amo del bestiar siga el titular cadastral o propietari de la terra
  • Quan realitze pel seu compte activitats tals com a abonat de pastures, segues, henificación, empacat, guaret, recol·lecció, podes, esporgada, aprofitament a dent, etc., necessàries per a l'obtenció dels fencs, palles o pinsos que s'alimenta fonamentalment el bestiar.
 2. L'estabulat fora de les finques rústiques, no considerant-se com a tal, el bestiar que siga alimentat fonamentalment amb productes obtinguts en explotacions agrícoles o forestals del seu amo, encara que les instal·lacions pecuàries es troben situades fora de les terres.

 3. El transhumant o trasterminante, no considerant-se com a tal, el bestiar que s'alimente fonamentalment amb pastures, sitges, vet-nos o pinsos obtinguts en terres explotades per l'amo del bestiar.

 4. El bestiar que s'alimente fonamentalment amb pinsos no produïts a la finca en què es crie.

  A estos efectes, s'entén que el bestiar s'alimenta fonamentalment amb pinsos no produïts a la finca en què es crie, quan la proporció d'estos siga superior al 50 per 100 del consum total de pinsos, expressat en quilograms.

Sectors diferenciats dins de l'activitat de ramaderia independent

No obstant això, la consideració de la ramaderia independent com una única activitat a efectes del mètode d'estimació objectiva, per a l'aplicació dels índexs de rendiment net és precís distingir entre els ingressos procedents, o imputables als mateixos, dels següents tipus d'explotacions o sectors diferenciats:

 • Porcí de carn, boví de carn, oví de carn, cabrú de carn, avicultura i cunicultura.
 • Porcí de cria, boví de cria, oví de llet, cabrú de llet i apicultura.
 • Boví de llet.
 • Altres activitats ramaderes no compreses expressament en altres apartats.