Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Activitat 6:Altres treballs, servicis i activitats accessoris realitzats per titulars d'activitats forestals, que estiguen exclosos o no inclosos en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA (REAGP)

Cada una d'estes activitats, que es configuren com a independents a efectes de l'aplicació del mètode d'estimació objectiva, inclou els següents àmbits o sectors:

Treballs i servicis accessoris prestats per agricultors, ramaders o titulars d'activitats forestals que estiguen exclosos del REAGP

Tenen esta consideració, els realitzats per agricultors, ramaders o titulars d'activitats forestals a tercers amb els mitjans que ordinàriament utilitzen en les seues pròpies explotacions.Com exemples poden citar-se, entre altres, els següents:

  • Les tasques de plantació, sembra, cultiu, recol·lecció i transport.
  • L'embalatge i condicionament dels productes, inclòs el seu assecatge, neteja, pelat, trossejat, ensilado, emmagatzemament i desinfecció.
  • L'assistència tècnica.
  • L'arrendament dels estris, maquinària i instal·lacions normalment utilitzats per a la realització de les seues activitats agrícoles o ramaderes.
  • L'eliminació de plantes i animals nocius, i la fumigació de plantacions i terrenys.
  • L'explotació d'instal·lacions de reg o drenatge.
  • La tala, tria, estellat i pelat d'arbres, la neteja dels boscos i altres servicis complementaris de la silvicultura de caràcter anàleg.

El requisit d'accessorietat determinant de la inclusió dels mateixos en el mètode d'estimació objectiva està condicionat que l'import obtingut per la realització dels esmentats treballs o servicis, conjuntament amb el de les activitats accessòries que a continuació es comenten, siga inferior al corresponent a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals principals.

En cas contrari, en faltar el requisit d'accessorietat, no es consideren els esmentats treballs i servicis inclosos en el mètode d'estimació objectiva.

L'exclusió dels treballs i servicis accessoris del REAGP es produïx en aquells supòsits que la facturació pel conjunt dels realitzats a l'exercici anterior (2019), inclosos els ingressos pels servicis de cria, guarda i engreixament de bestiar, haguera superat el 20 per 100 del volum total d'operacions de l'explotació agrícola, ramadera o forestal principal.

Si a l'exercici 2019 el volum d'operacions dels treballs i servicis accessoris no va excedir del 20 per 100 del volum total d'operacions de l'activitat principal, els ingressos derivats de la realització dels esmentats treballs i servicis no constituïxen objecte de les activitats numerades amb les claus 5 i 6, sinó que s'inclouran com un servici diferenciat més de l'activitat agrícola o ramadera (clau 1) o forestal (clau 2) desenvolupada.

Activitats accessòries realitzades per agricultors, ramaders o titulars d'activitats forestals no incloses en el REAGP

Tenen l'esmentada consideració, l'agroturisme, l'artesania, la caça i pesca, així com altres activitats recreatives i de lleure en les quals l'agricultor, ramader o titular de l'activitat forestal participe com a monitor, guia o expert.

Si les esmentades activitats tenen el caràcter d'accessòries a l'activitat principal en el sentit comentat anteriorment, en no estar les mateixes incloses en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca del IVA, es declararan sempre i en tot cas en les claus d'activitat números 5 o 6, segons corresponga.