Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

b) Contraprestacions derivades de la transmissió, reembors, amortització, canvi o conversió de qualsevol classe d'actius financers, amb independència de la naturalesa del rendiment que produïsquen, implícit, explícit o mixt

Tenen la consideració de "actius financers"Els valors negociables representatius de la captació i utilització de capitals aliens, amb independència de la forma en què es documenten.També tenen esta consideració, els instruments de gir, fins i tot els originats per operacions comercials, a partir del moment en què s'endossen o transmeten, tret que l'endós o cessió es facen com a pagament d'un crèdit de proveïdors o subministradors.

A títol dejemplo constituïxen actius financers, entre altres, els següents valors:

  • Valors del Deute Públic (Lletres del Tresor, Obligacions i Bons de l'Estat).
  • Lletres financeres.
  • Pagarés financers o d'empresa emesos al descompte.
  • Obligacions o bons amb meritació periòdica de cupons o amb primes d'emissió, amortització o reembors.
  • En general, qualsevol actiu emés al descompte.

L'article 91 del Reglament del IRPF distingix entre actius financers amb rendiment implícit, amb rendiment explícit i amb rendiment mixt, a efectes de la submissió d'estos rendiments el sistema de retencions o ingressos a compte sense que l'esmentada distinció comporte cap rellevància en la qualificació fiscal dels rendiments obtinguts.

  • Tenen la consideració de actius financers amb rendiment implícit aquells en els quals el rendiment es genera mitjançant diferència entre l'import satisfet en l'emissió, primera col·locació o endós i el compromés a reemborsar el venciment de l'operació.S'inclouen com rendiments implícits les primes d'emissió, amortització o reembors.
  • Es consideren actius financers amb rendiment explícit aquells que generen interessos i qualsevol altra forma de retribució pactada com a contraprestació a la cessió a tercers de capitals propis i no estiga compresa en el concepte de rendiment implícit en els termes comentats en el paràgraf anterior.
  • Els actius financers amb rendiment mixt són els que generen rendiments implícits i explícits.Estos valors seguiran el règim dels actius financers amb rendiment explícit quan l'efectiu anual que produïsquen d'esta naturalesa siga igual o superior al tipus de referència vigent en el moment de l'emissió, encara que en les condicions d'emissió, amortització o reembors s'haguera fixat, de forma implícita, un altre rendiment addicional.Seguiran el règim dels actius financers amb rendiments implícits quan l'efectiu anual siga inferior al de referència.

Important: tots els rendiments derivats d'operacions realitzades sobre actius financers generen, sense excepció, rendiments del capital mobiliari.No obstant això, en les transmissions lucratives d'actius financers a causa de mort del contribuent (la denominada "plusvàlua del mort"), s'estimarà que no existix rendiment del capital mobiliari.Tampoc no es computa el rendiment del capital mobiliari negatiu derivat de la transmissió lucrativa d'aquells per actes "inter vivos" (Art. 25.6 Llei IRPF).