Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

24.Rendiments del treball derivats de les prestacions obtingudes en forma de renda per les persones amb discapacitat corresponents a les aportacions als sistemes de previsió social i aportacions a patrimonis protegits

Normativa:Art. 7.w) Llei IRPF

Estan exempts els rendiments del treball derivats de les prestacions obtingudes en forma de renda per les persones amb discapacitat corresponents a les aportacions als sistemes de previsió social a què es referix l'article 53 de la Llei del IRPF, fins a un import màxim anual de tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (per a l'any 2020 l'esmentada quantia és el resultat de 7.519,59 x 3 = 22.558,77 euros).

La quantia anual de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (IPREM) és de 7.519,59 euros, d'acord amb el previst en la disposició addicional cent desena novena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE del 4), ja que els esmentats pressupostos han sigut prorrogats per a 2020.

Igualment estan exempts, amb el mateix límit que l'assenyalat en el paràgraf anterior, els rendiments del treball derivats de les aportacions a patrimonis protegits a què es referix la disposició addicional dihuitena d'esta Llei.

Precisions:

Es declara l'exempció d'estos rendiments de treball sempre que tals prestacions deriven d'aportacions realitzades a plans de pensions constituïts a favor de persones amb un grau de minusvalidesa física o sensorial igual o superior al 65 per cent, psíquica igual o superior al 33 per cent o amb una incapacitat declarada judicialment.Si en el moment de percebre la prestació té reconegut un grau de minusvalidesa psíquica inferior al 33 per cent, encara que les aportacions al pla de pensions s'hagen realitzat davall el règim especial, no resultarà d'aplicació la exempció.

Així mateix, ha de tindre's en compte que no es podran acollir a esta exempció les prestacions que deriven d'aportacions realitzades a plans de pensions conforme al règim general, encara que el contribuent tinga reconeguda una incapacitat.En aquest sentit, els drets consolidats o econòmics generats amb aportacions realitzades a plans de pensions del règim general en cap cas poden acollir-se al règim especial previst per a plans de pensions a favor de persones amb discapacitat, ja que l'opció del règim especial ha de ser prèvia a la realització d'aportacions.

Important: des d'1 de gener de 2015 el límit d'exempció va deixar de ser conjunt i s'aplica de forma individual i separada per a cada un dels dos rendiments anteriors.