Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Prorrateig, càlcul de l'import i límit de les deduccions

Prorrateig

Quan dos o més contribuents tinguen dret a l'aplicació d'alguna de les anteriors deduccions respecte d'un mateix descendent, ascendent o família nombrosa, el seu import s'hi prorratejarà per parts iguals, sense perjudici de la sol·licitud d'abonament anticipat a què més endavant ens referim.

Càlcul de l'import

Les deduccions s'apliquen, per a cada contribuent amb dret a les mateixes, proporcionalment al nombre de mesos en què es complisquen de forma simultània els requisits previstos per a aplicar-la.

A efectes del còmput del nombre de mesos per al càlcul de l'import de la deducció a què es referix l'apartat anterior es tindran en compte les següents regles:

  1. La determinació de la condició de família nombrosa, de l'estat civil del contribuent, del nombre de fills que excedisca del nombre mínim de fills exigit perquè la família haja adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial i de la situació de discapacitat es realitzarà d'acord amb la seua situació el últim dia de cada mes.

    En el mateix sentit, si es produïx el cessament de la discapacitat, la caducitat del títol de família nombrosa, la dissolució del matrimoni (sent el cònjuge discapacitat) amb efectes des de l'últim dia del mes, no es tindrà dret a aplicar la deducció corresponent per eixe mes.

    Finalment, en el cas que es produïsca la mort de la persona que origina el dret a la deducció, o la mort del contribuent, tenint en compte que s'ha de tindre en compte la situació existent l'últim dia del mes no es tindrà dret a l'aplicació de la deducció per eixe mes.

  2. Per a contribuents que realitzen una activitat per compte propi o alié, el requisit d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat s'entendrà complit quan esta situació es produïsca en qualsevol dia del mes.
  3. Per a contribuents que perceben les prestacions contributives i assistencials del sistema de protecció de l'atur, pensions de la Seguretat Social o Classes Passives i prestacions anàlogues a les anteriors, el requisit de percebre les esmentades prestacions s'entendrà complit quan tals prestacions es perceben qualsevol dia del mes, i no serà aplicable el requisit d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat.

Límit de les deduccions

A. En general:

En el cas dels contribuents que en realitzen una activitat per compte propi o alié per la qual estiguen donats d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, el límit per a cada una de les deduccions serà el import de les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i Mutualitats de caràcter alternatiu meritades en cada període impositiu posteriorment al moment en què es complisquen els requisits previstos per a la seua aplicació.  Tanmateix, en el període impositiu en què es produïsca la situació que origina l'acabament del dret a la deducció (final de la discapacitat, mort del descendent o de l'ascendent, caducitat del títol de família nombrosa, dissolució del matrimoni) només s'han de tindre en compte les cotitzacions a la Seguretat Social meritades durant el període en el qual es té dret a aplicar la deducció i no les de tot l'any.

A estos efectes es tindrà en compte de forma conjunta, tant el nombre de mesos en què es complisquen de forma simultània els requisits previstos per a la seua aplicació com les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i Mutualitats corresponents a tots els contribuents que tingueren dret a la deducció.

Atenció: a efectes del càlcul d'este límit es computaran les cotitzacions i quotes pels seus imports íntegres, sense prendre en consideració les bonificacions que pogueren correspondre.

B. Regles especials:

  • Si el contribuent tinguera dret a la deducció respecte de diversos ascendents o descendents amb discapacitat, l'esmentat límit s'aplicarà de forma independent respecte de cada un d'ells.
  • En cas de famílies nombroses de categoria especial, l'increment en un 100 per 100 de la deducció (1.200 euros) no es tindrà en compte a efectes de l'esmentat límit.
  • Tampoc no es tindrà en compte a efectes de l'esmentat límit l'increment de fins i tot en 600 euros anuals per cadascun dels fills que formen part de la família nombrosa que excedisca del número mínim de fills exigit perquè l'esmentada família haja adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial.

C. Exclosos del Límit:

Als contribuents que perceben les prestacions contributives i assistencials del sistema de protecció de l'atur, pensions de la Seguretat Social o Classes Passives i prestacions anàlogues a les anteriors, no els resulta d'aplicació el límit anterior de l'import de les cotitzacions i quotes satisfetes a la Seguretat Social i Mutualitats de caràcter alternatiu meritades en cada període impositiu ni, en el cas que s'haguera cedit al seu favor el dret a la deducció, es tindran en compte de forma conjunta les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i Mutualitats corresponents a tots els contribuents que tingueren dret a la deducció.