Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec

Normativa: Article 81 bis, disposició addicional quaranta-dosena i disposició transitòria trenta-tresena Llei IRPF ; art. 60 bis Reglament

  1. Deduccions que inclou
  2. Requisits i altres condicions per a l'aplicació de les deduccions
  3. Quantia màxima de les deduccions
  4. Prorratege, càlcul de l'import i límit de les deduccions
  5. Incompatibilitats entre les deduccions
  6. Abonament anticipat de les deduccions
  7. Cessió del dret a la deducció
  8. Aplicació de la deducció en la declaració de l'IRPF
  9. Exemples