Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Exemple:aportacions a sistemes de previsió social

Senyor S.M.G., solter, va sol·licitar en la seua declaració individual del IRPF, exercici 2019, reduir als cinc exercicis següents l'excés de 2.000 euros procedents d'aportacions directes i de contribucions imputades pel promotor a plans de pensions corresponents al citat exercici i no reduït en la seua declaració per insuficiència de base imposable.

A l'exercici 2020 el contribuent ha realitzat aportacions per import de 1.000 euros a un pla de pensions del sistema ocupació el promotor del qual és l'empresa en la que treballa.Per la seua part, l'empresa ha realitzat una contribució empresarial a l'esmentat pla per import de 3.500 euros i de 2.000 a un contracte d'assegurança col·lectiu de dependència que va contractar per a instrumentar els compromisos assumits amb el seu personal al conveni.

Determinar la reducció aplicable per aportacions a plans de pensions a l'exercici 2020, sabent que els rendiments nets del treball del contribuent ascendixen a 20.500 euros i que la seua base imposable general és de 18.600 euros.

Solució:

. Base Imposable general: 18.600

. Reducció per aportacions i contribucions a plans de pensions:

 • Reducció d'excessos 2019 (1):- 2.000
 • Romanent de base imposable (2):16.600
 • Reducció per aportacions i contribucions 2020 (3):-4.150
 • Aportacions realitzades (1.000 + 3.500 + 2.000) =6.500
 • Límit màxim: 4.150

  - Al pla de pensions [4.150 x (1.000 + 3.500)] ÷ 6.500 = 2.873,08 

  - A l'assegurança col·lectiva de dependència (4.150 x 2.000) ÷ 6.500 = 1.276,92

 • Base liquidable general:12.450
 • Excessos de l'exercici 2020 (4):2.350

Notes a l'exemple:

(1) En presentar-se aportacions directes i contribucions imputades del mateix exercici 2020 amb excessos procedents de l'exercici 2019, estos s'hauran d'aplicar en primer lloc.La reducció pot practicar-se per la seua quantia total (2.000 euros) sense necessitat de distingir les aportacions directes i les contribucions imputades.

L'import reductible no supera cap dels límits de reducció aplicables el 2020, que són els següents:6.150 euros (30 per 100 s/20.500, sent este últim import la suma dels rendiments nets del treball percebuts pel contribuent a l'exercici);8.000 euros anuals (import màxim anual) i 18.600 euros (import de la base imposable general del contribuent).(Tornar)

(2) Una vegada aplicat l'excés de l'exercici 2019, s'ha de procedir a la determinació del romanent de la base imposable general, per tal de practicar la reducció que corresponga per les aportacions i contribucions a plans de pensions corresponents a l'exercici 2020.(Tornar)

(3) El límit màxim de reducció està constituït per la menor de les següents quantitats:

 • 30 per 100 sobre rendiments nets del treball (30 per 100 s/20.500):6.150 euros o
 • 8.000 euros per les aportacions i contribucions al pla de pensions i addicionalment 5.000 euros per les contribucions a l'assegurança col·lectiva de dependència.

En el present cas el límit serà de 6.150 euros.Este límit resulta aplicable al conjunt de l'excés de l'exercici 2019 pendent de reducció i a les aportacions i contribucions del mateix exercici 2020 (incloses les contribucions a l'assegurança col·lectiva de dependència), per la qual cosa únicament pot aplicar-se respecte d'estes últimes una reducció 4.150 euro (6.150- 2.000 excessos exercici anterior).

En la mesura que esta última quantitat (4.150 euros) és inferior a la suma de les aportacions i contribucions realitzades el 2020 al pla de pensions i a l'assegurança col·lectiva de dependència (1.000 + 3.500 + 2.000 = 6.500), el seu import s'haurà de distribuir de forma proporcional a les quantitats respectivament aportades.(Tornar)

(4) L'import dels excessos per les aportacions directes i les contribucions imputades de l'exercici 2020 ascendix a 2.350 (6.500– 4.150), dels que 1.626,92 euros corresponen a les aportacions i contribucions al pla de pensions el 2020 i 723,08 euros a la contribució empresarial a assegurances col·lectives de dependència el 2020 no aplicada l'import de la qual podrà reduir-se en els cinc exercicis següents, emplenant els subapartats corresponents de l'Annex C.2 de la declaració.(Tornar)