Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Beneficiaris i fills que donen dret a l'aplicació de la deducció

A. Beneficiaris de la deducció

L'article 81 de la Llei del IRPF regula la deducció per maternitat que minora la quota diferencial del IRPF i que podran aplicar les següents persones:

1.Les dones amb fills menors de tres anys en les quals es presenten les següents circumstàncies:

  • Que tinguen dret a l'aplicació del mínim per descendents pels fills a què es referix esta deducció.
  • Que realitzen una activitat per compte propi o alié.
  • Que estiguen donades d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat.

Important:la deducció per maternitat és incompatible amb la prestació o subsidi d'atur o amb les situacions d'excedència voluntària.No obstant això, el fet de trobar-se de baixa per malaltia no significa que la mare treballadora deixe de realitzar una activitat per compte d'altri.

2.En cas de mort de la mare o quan la guarda i custòdia s'atribuïsca de forma exclusiva al pare o, en el seu cas, a un tutor, sempre que complisquen els requisits comentats en la lletra a) anterior.

En el supòsit d'existència de diversos contribuents amb dret a la deducció per maternitat respecte del mateix tutelat o acollit o menor davall el seu guarda i custòdia per a la convivència preadoptiva o per resolució judicial, el seu import s'haurà de repartir entre ells per parts iguals.

Important: amb l'única excepció dels supòsits assenyalats en la lletra b) anterior, la deducció per maternitat correspon íntegrament i exclusivament a la mare, sempre que complisca els requisits indicats per a tindre dret a la mateixa.En conseqüència, en cap cas diferent dels esmentats no serà admissible l'aplicació de la deducció per part del pare ni tampoc el repartiment o prorrateig de la mateixa entre el pare i la mare.

B. Fills que donen dret a l'aplicació de la deducció

. Els fills per naturalesa, des del mes del seu naixement fins al mes anterior a aquell en què complisquen els tres anys d'edat, ambdós inclusivament.

. Els fills adoptats i els menors vinculats al contribuent per raó de tutela o acolliment, permanent o preadoptiu, o de delegació de guarda per a la convivència preadoptiva.

En els supòsits d'adopció o acolliment permanent o preadoptiu o de delegació de guarda per a la convivència preadoptiva, la deducció es podrà practicar, amb independència de l'edat del menor, durant els tres anys següents a la data de la inscripció en el Registre Civil.

Quan la inscripció no siga necessària, la deducció es podrà practicar durant els tres anys posteriors a la data de la resolució judicial o administrativa que la declare.

Quan tinga lloc la adopció d'un menor que haguera estat en règim d'acolliment, permanent o preadoptiu, de delegació de guarda per a la convivència preadoptiva o quan es produïsca un canvi en la situació de l'acolliment, la deducció es practicarà durant el temps que reste fins a esgotar el termini màxim de tres anys anteriorment citat.

En els casos de tutela, el tutor tindrà dret a l'import de la deducció que corresponga mentre reste fins i tot que el tutelat abast els tres anys d'edat.

Important: la deducció no resulta aplicable en el cas de nets i altres descendents per consanguinitat diferents dels fills, ni quan es tracte d'acolliments familiars simples, d'urgència o temporals, ni en els casos de menors respecte dels quals es tinga la guarda i custòdia per resolució judicial.