Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Supòsits i requisits

Els contribuents amb dret a l'aplicació d'estes deduccions podran sol·licitar a l'Agència Estatal d'Administració Tributària el seu abonament de forma anticipada en els següents supòsits i amb requisits que s'indiquen:

1.En el cas dels contribuents que en realitzen una activitat per compte propi o alié per la qual estiguen donats d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, per cada un dels mesos en què estiguen donats d'alta en la Seguretat Social o Mutualitat i cotitzen els terminis mínims que a continuació s'indiquen:

  1. Treballadors amb contracte de treball a jornada completa, en alta durant almenys quinze dies de cada mes en el Règim General o en els Règims Especials de la Mineria del Carbó i dels Treballadors del Mar.
  2. Treballadors amb contracte de treball a temps parcial la jornada laboral del qual siga de, almenys, el 50 per 100 de la jornada ordinària en l'empresa, en còmput mensual, i es troben en alta durant tot el mes en els règims citats en el paràgraf anterior.
  3. En el cas de treballadors per compte aliè en alta en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Aliè Agraris inclosos en el Règim General de la Seguretat Social quan s'haguera optat per bases diàries de cotització, que realitzen, almenys, deu jornades reals en l'esmentat període.
  4. Treballadors inclosos en els restants Règims Especials de la Seguretat Social no citats en els paràgrafs anteriors o mutualistes de les respectives mutualitats alternatives a la Seguretat Social que es troben en alta durant quinze dies el mes.

2.En el cas dels contribuents que perceben les prestacions contributives i assistencials del sistema de protecció de l'atur, pensions de la Seguretat Social o Classes Passives i prestacions anàlogues a les anteriors, per cada un dels mesos en què es perceben tals prestacions.

El Servici Públic d'Ocupació Estatal, la Seguretat Social, i les mutualitats de previsió social alternatives a les de la Seguretat Social i qualsevol altre organisme que abonen les prestacions i pensions estaran obligats a subministrar per via electrònica a l'Agència Estatal d'Administració Tributària durant els deu primers dies de cada mes les dades de les persones que hagen satisfet les esmentades prestacions o pensions durant el mes anterior.

3.Per a l'abonament anticipat de la deducció per cònjuge no separat legalment, la quantia de les rendes anuals a prendre en consideració seran les corresponents a l'últim període impositiu el termini de presentació d'autoliquidació del qual haguera finalitzat a l'inici de l'exercici en el qual se sol·licita el seu abonament anticipat.