Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

6.Transmissió elements patrimonials que hagen gaudit llibertat amortització:excés amortització deduïda respecto amortització deduïble

Normativa:Disposició addicional trentena Llei IRPF

Quan l'exercici 2020 es produïsca la transmissió d'elements patrimonials que hagen gaudit de la llibertat amortització prevista en la disposició addicional onzena del text refós de la LIS, per al càlcul del guany o pèrdua patrimonial a què, en el seu cas, puga donar lloc la transmissió el valor d'adquisició no es minorarà en l'import de les amortitzacions fiscalment deduïdes que superen de les quals hagueren sigut fiscalment deduïbles de no haver-se aplicat aquella.

L'esmentat excés tindrà, per al transmitent, la consideració de rendiment íntegre de l'activitat econòmica en el període impositiu en què s'efectue la transmissió.