Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

2.Exempcions per rendiments d'activitats econòmiques

. Subvencions de la política agrària i pesquera comunitària i ajudes públiques

Normativa:Disposició addicional cinquena de la Llei del IRPF

Estan exemptes:

 • Les rendes positives que es posen de manifest com a conseqüència de la percepció de determinades subvencions de la política agrària i pesquera comunitària, així com d'altres ajudes públiques percebudes a l'exercici d'activitats econòmiques.

  El tractament tributari d'estes subvencions i ajudes públiques es comenten amb més detall al Capítol 7.

 • També es declaren exemptes les ajudes públiques que tinguen per objecte reparar la destrucció, per incendi, inundació o afonament d'elements patrimonials.
 • Les ajudes públiques, diferents d'estes, percebudes per a la reparació dels danys sofrits en elements patrimonials per incendi, inundació, afonament o altres causes naturals, s'integraran a la base imposable únicament en la part en què excedisquen del cost de reparació dels mateixos.

  Tinga's en compte que a les indemnitzacions percebudes com a conseqüència de la destrucció d'elements patrimonials assegurats previstos a l'article 3 del Reial Decret llei 6/2011, de 13 de maig, pel que s'adopten mesures urgents per a reparar els danys causats pels moviments sísmics esdevinguts l'11 de maig de 2011 a Lorca, Múrcia (BOE del 14), els serà d'aplicació la disposició addicional cinquena de la Llei de l'IRPF.

  Atenció: en cap cas, els costos de reparació, fins a l'import de l'esmentada ajuda no seran fiscalment deduïbles ni es computaran com millora.

 • Les ajudes a l'abandonament de l'activitat de transport per carretera satisfetes pel Ministeri de Foment a transportistes.
 • Així mateix, es declaren exemptes la percepció de indemnitzacions públiques a causa del sacrifici obligatori de la cabana ramadera, en el marc d'actuacions destinades a l'erradicació d'epidèmies o malalties.L'exempció només afectarà els animals destinats a la reproducció.
 • Finalment, es declaren exemptes les ajudes públiques percebudes per a compensar el desallotjament temporal o definitiu de la vivenda habitual del contribuent o del local en el qual el titular de l'activitat econòmica exercira la mateixa com a conseqüència d'incendi, inundació, afonament o altres causes naturals.

. Subvencions forestals

Normativa:Disposició addicional quarta de la Llei del IRPF.

Les subvencions forestals concedides als qui exploten finques forestals gestionades d'acord amb plans tècnics de gestió forestal, ordenació de muntanyes, plans dasocráticos o plans de repoblació forestal aprovats per l'Administració forestal competent, sempre que el període de producció medi, segons l'espècie que es tracte, determinat per l'Administració forestal competent, siga igual o superior a 20 anys.