Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Delimitació de l'obligació de declarar en l'IRPF

Important: a efectes de la determinació de l'obligació de declarar no es tenen en compte les rendes exemptes.

Delimitació positiva

Estan obligats a presentar la declaració pel IRPF de l'exercici 2020, els següents contribuents:

a. Contribuents que hagen obtingut a l'exercici rendes superiors a les quanties que per a cada classe o font s'assenyalen més a baix.

b. Contribuents que, amb independència de la quantia i naturalesa o font de les rendes obtingudes, tingueren dret a aplicar el règim transitori de la deducció per inversió en vivenda habitual, la deducció per doble imposició internacional, o bé hagen realitzat aportacions a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat, plans de pensions, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial, assegurances de dependència o mutualitats de previsió social que reduïsquen la base imposable, quan exerciten el corresponent dret.

c. Contribuents no obligats a declarar per raó de la quantia i naturalesa o font de la renda obtinguda a l'exercici, que sol·liciten la devolució derivada de la normativa del IRPF que, en el seu cas, els corresponga (entre altres casos per raó de les retencions i ingressos a compte suportats o per raó de les deduccions per maternitat, família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec).

La liquidació provisional que, en el seu cas, puga practicar l'Administració tributària a estos contribuents no podrà implicar cap obligació diferent de la restitució del prèviament tornat més l'interés de demora que es referix l'article 26.6 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.Tot això sense perjudici de la posterior comprovació o investigació que, en el seu cas, puga realitzar l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Novetat 2020: les persones titulars de l'ingrés mínim vital regulat al Reial Decret llei 20/2020, de 29 de maig i totes les persones integrants de la unitat de convivència estan obligats a presentar anualment declaració corresponent al IRPF, d'acord amb l'article 33.1.f) i 2.c) de l'esmentat Reial Decret llei 20/2020, amb independència que complisquen o no els requisits establits a l'article 96 de la Llei del IRPF per a l'obligació de declarar.

Delimitació negativa

No estan obligats a presentar declaració per la quantia i naturalesa de les rendes obtingudes:

1.Els contribuents les rendes dels quals siguen procedents exclusivament de les següents fonts, sempre que no superen cap dels límits que en cada cas s'assenyalen, en tributació individual o conjunta:

A. Rendiments íntegres del treball (incloses, entre d'altres, les pensions i havers passius, compresos els procedents de l'estranger, així com les pensions compensatòries i les anualitats per aliments no eximixes) l'import del qual no supere la quantitat de:

. 22.000 euros anuals, amb caràcter general.

. 14.000 euros anuals, en els següents supòsits:

 1. Quan els rendiments del treball procedisquen de més d'un pagador.

  No obstant això, el límit serà de 22.000 euros anuals en els següents supòsits:

  1.Quan, procedint de més d'un pagador, la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, no superen en el seu conjunt la quantitat de 1.500 euros anuals.

  I això amb independència que les quantitats satisfetes pel segon i ulteriors pagadors estiguen sotmeses al procediment general de retenció, siguen pensions compensatòries o altres rendiments no sotmesos a retenció o estiguen sotmeses a tipus fix de retenció.

  2.Quan es tracte de pensionistes els únics rendiments del treball dels quals consistisquen en les prestacions passives a què es referix l'article 17.2.a) de la Llei del IRPF procedents de dos o més pagadors, sempre que l'import de les retencions practicades per estos haja sigut determinat per l'Agència Tributària, prèvia sol·licitud del contribuent a l'efecte, a través del model 146 i, a més, es complisquen els següents requisits:

  • Que no haja augmentat al llarg de l'exercici el número dels pagadors de prestacions passives respecte dels inicialment comunicats en formular la sol·licitud.
  • Que l'import de les prestacions efectivament satisfetes pels pagadors no diferisca en més de 300 euros anuals del comunicat inicialment a la sol·licitud.
  • Que no s'haja produït durant l'exercici cap altra de les circumstàncies determinants d'un augment del tipus de retenció previstes a l'article 87 del Reglament del IRPF.

  Precisió: respecte al Model 146 vegeu la Resolució de 13 de gener de 2003 (BOE del 14), per la que s'aprova el model 146 de sol·licitud de determinació de l'import de les retencions, que poden presentar els contribuents perceptors de prestacions passives procedents de més d'un pagador, i es determinen el lloc, termini i condicions de presentació.

 2. Quan es perceben pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.

  Tinga's en compte que estan exemptes del IRPF les anualitats per aliments percebudes dels pares en virtut de decisió judicial.Vegen-se referent a això els Capítols 2.

 3. Quan el pagador dels rendiments del treball no estiga obligat a retindre.
 4. Quan es perceben rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.

  Té esta consideració el 2020 el tipus de retenció del 35 per 100 o del 19 per 100 (quan els rendiments procedisquen d'entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a 100.000 euros) aplicable a les retribucions percebudes per la condició d'administradors i membres dels Consells d'Administració, de les Juntes que facen les seues vegades i altres membres d'altres òrgans representatius, així com el tipus de retenció del 15 per 100 aplicable als rendiments derivats d'impartir cursos, conferències i similars, o derivats de l'elaboració d'obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedisca el dret a la seua explotació.

  Important: en cas de tributació conjunta hauran de tindre's en compte els mateixos límits quantitatius assenyalats anteriorment.No obstant això, a efectes de determinar el nombre de pagadors s'atendrà la situació de cadascun dels membres de la unitat familiar individualment considerat.Així, per exemple, en una declaració conjunta d'ambdós cònjuges, cadascun dels quals percep les seues retribucions d'un únic pagador, el límit determinant de l'obligació de declarar és de 22.000 euros anuals.

B. Rendiments íntegres del capital mobiliari (dividends d'accions, interessos de comptes, de depòsits o de valors de renda fixa, etc.)y guanys patrimonials (guanys derivats de reemborsos de participacions en Fons d'Inversió, premis per la participació en concursos o jocs, etc.), sempre que uns i d'altres hagen estat sotmesos a retenció o ingrés a compte i la seua quantia global no supere la quantitat de 1.600 euros anuals.

La normativa del IRPF no preveu la possibilitat de compensar els rendiments íntegres positius i negatius del capital mobiliari a efectes de l'obligació de declarar.En conseqüència, només es computaran per a determinar si existix obligació de declarar els rendiments íntegres positius.

S'exclou del límit conjunt de 1.600 euros anuals als guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsos d'accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva en les quals la base de retenció no siga procedent determinar-la per la quantia a integrar a la base imposable.

Important: quan la base de retenció no s'haja determinat en funció de la quantia a integrar a la base imposable, el guany patrimonial obtingut procedent de transmissions o reemborsos d'accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva no podrà computar-se com a guany patrimonial sotmés a retenció o ingrés a compte a efectes dels límits excloents de l'obligació de declarar.

C. Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de Lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat i altres guanys patrimonials derivats d'ajudes públiques, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals.

Per no donar lloc a imputació de rendes immobiliàries, no es prendran en consideració a estos efectes la vivenda habitual del contribuent, ni tampoc les places de garatge adquirides conjuntament amb esta fins a un màxim de dos, així com el terra no edificat.

2.Els contribuents que hagen obtingut a l'exercici 2020 exclusivament rendiments íntegres del treball, del capital (mobiliari o immobiliari) o d'activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, sotmesos, o no a retenció, fins a un import màxim conjunt de 1.000 euros anuals i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 euros, en tributació individual o conjunta.

Per a determinar les quanties assenyalades en els punts 1 i 2 anteriors, no es prendran en consideració les rendes que estiguen exemptes del IRPF, com, per exemple, les beques públiques per a cursar estudis en tots els nivells i graus del sistema educatiu, les anualitats per aliments rebudes dels pares per decisió judicial etc.

Tampoc no es tindran en compte les rendes subjectes al Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i ben plantades, regulat en la disposició addicional trenta-tresena de la Llei del IRPF.

Cap de les quanties o límits no s'incrementarà o ampliarà en cas de tributació conjunta d'unitats familiars.