Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Despeses deduïbles

Per a la determinació del rendiment net del capital immobiliari, poden deduir-se dels rendiments íntegres totes les despeses necessàries per a la seua obtenció, així com les quantitats destinades a l'amortització de l'immoble i dels altres béns cedits amb el mateix, sempre que responguen a la seua depreciació efectiva.

Tractant-se d'arrendaments d'immobles subjectes i no exempts de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o de l'Impost General Indirecte Canari (IGIC), les despeses deduïbles es computaran exclòs el IVA o en el seu cas el IGIC.

Covid-19: en el cas de modificació de l'import fixat com a preu del lloguer o diferimiento de la seua exigibilitat, el contribuent podrà deduir les despeses incorreguts en l'esmentat període, sense que procedisca la imputació de rendes immobiliàries prevista a l'article 85 de la LIRPF, resultant d'aplicació la reducció establida a l'esmentat article 23.2 de la Llei del IRPF quan es tracte d'arrendament de béns immobles destinats a habitatge.

  1. Interessos i altres despeses de finançament i de conservació i reparació de l'immoble
  2. Altres despeses necessàries per a l'obtenció dels rendiments
  3. Quantitats destinades a l'amortització
  4. Compensació per a contractes d'arrendament anteriors a 9 de maig de 1985