Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Altres despeses necessàries per a l'obtenció dels rendiments

Normativa: Arts.23.1 a) 2n a 4t Llei IRPF i 13 b) a g) Reglament.Art. 15 reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l'hostaleria i el comerç i en matèria tributària (BOE del 23)

1.Tributs, recàrrecs i taxes

Són deduïbles els tributs i recàrrecs no estatals, així com les taxes i recàrrecs estatals, com per exemple, el IBI, les taxes per neteja, recollida de fems, enllumenat, etc., sempre que:

  1. Incidisquen sobre els rendiments computats o sobre els béns o drets productors dels mateixos.
  2. No tinguen caràcter sancionador.

2.Quantitats meritades per tercers com a conseqüència de servicis personals

Són deduïbles les quantitats meritades per tercers en contraprestació directa o indirecta o com a conseqüència de servicis personals, tals com els d'administració, vigilància, porteria, cura de jardins, etc.

En particular, les quotes de la comunitat de propietaris quan es tracta d'immobles en règim de propietat horitzontal.

3.Despeses de formalització del contracte i defensa jurídica

Són deduïbles les despeses ocasionades per la formalització del contracte d'arrendament, sotsarrendament, cessió o constitució del dret i els de defensa de caràcter jurídic relatiu als béns, drets o rendiments.

4.Saldos de dubtós cobrament

Són deduïbles el 2020 els saldos de dubtós cobrament, sempre que esta circumstància quede prou justificada.S'entén prou justificada tal circumstància:

  1. Quan el deutor es trobe en situació de concurs.
  2. Quan entre el moment de la primera gestió de cobrament realitzada pel contribuent i el de l'acabament del període impositiu haguera transcorregut més de tres mesos, i no s'hauria produït una renovació de crèdit.

    Novetat 2020 i 2021: es reduïx de sis mesos a tres mesos el termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguen la consideració de saldo de dubtós cobrament i, puguen ser despesa deduïble, als exercicis 2020 i 2021 i es preveu la possibilitat que este termini puga ser modificat per via reglamentària (art. 15 del Reial Decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l'hostaleria i el comerç i en matèria tributària).

L'operativitat de la deducibilidad dels saldos de dubtós cobrament està condicionada a la prèvia inclusió del seu import com rendiments íntegres del capital immobiliari, ja que estos rendiments s'imputen al període impositiu en què siguen exigibles pel seu perceptor, tal com disposa l'article 14.1.a) de la Llei del IRPF.

Quan un saldo dubtós fora cobrat posteriorment a la seua deducció, es computarà com a ingrés a l'exercici en què es produïsca l'esmentat cobrament.

5.Primes de contractes d'assegurança

Són deduïbles les primes de contractes d'assegurança, bé siga de responsabilitat civil, incendi, robatori, ruptura de vidres o altres de naturalesa anàloga sobre els béns o drets productors dels rendiments.

6.Servicis o subministraments

Són deduïbles les quantitats destinades a servicis o subministraments (aigua, llum, gas i internet, etc.)

Les esmentades despeses només seran deduïbles en la mesura que siguen suportats i pagats de forma efectiva pel llogater, de tal manera que, si fora l'arrendatari el que els paga i suporta, el llogater no podria deduir-se cap quantitat.No obstant això, cal tindre en compte que, si els imports d'estes despeses es repercutixen al llogater, els mateixos es computaran com a rendiment íntegre del capital immobiliari, sent al seu torn, deduïbles de l'esmentat rendiment.

7.Altres despeses necessàries fiscalment deduïbles

A més dels conceptes específicament enumerats anteriorment, tenen la consideració de fiscalment deduïbles qualsevol altra despesa sempre que siga necessari per a l'obtenció dels corresponents ingressos.

Atenció: seran deduïbles només les despeses corresponents al període de temps en què l'immoble haja estat llogat.