Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Interessos i altres despeses de finançament i de conservació i reparació de l'immoble

Normativa: Arts.23.1 a) 1r Llei IRPF i 13 a) Reglament

Es consideren inclosos entre les despeses necessàries per a l'obtenció dels rendiments, entre altres, els següents:

1.Interessos i altres despeses de finançament

Són deduïbles els interessos i altres despeses de finançament dels capitals aliens invertits en l'adquisició o millora del bé, dret o facultat d'ús o gaudi, així com, en el seu cas, dels béns cedits amb el mateix.

Entre les despeses de finançament es consideren incloses les primes de l'assegurança de vida contractada amb l'entitat financera que va concedir el préstec per a l'adquisició de l'immoble, sempre que la contractació de l'esmentada assegurança figure entre les condicions del prestador per a la seua concessió.És a dir, la conseqüència de la no-contractació de la referida assegurança de vida ha de ser la impossibilitat d'accedir a l'esmentat préstec.

No obstant això, els interessos i altres despeses de finançament corresponents al període de temps previ a la formalització del contracte d'arrendament, no seran deduïbles.

Important: els interessos que, per l'aplicació de clàusules terra, hagueren sigut satisfets pel contribuent el 2020 i respecte als quals, abans de finalitzar el termini de presentació d'autoliquidació del IRPF per l'esmentat exercici (30 de juny de 2021), s'assolisca l'acord de devolució del seu import amb l'entitat financera o com conseqüència d'una sentència judicial o un laude arbitral, no podran deduir-se com a despesa.Vegeu el Capítol 2.

2.Conservació i reparació

Són deduïbles les despeses de conservació i reparació dels béns productors dels rendiments.A estos efectes, tenen esta consideració:

  1. Els efectuats regularment amb la finalitat de mantindre l'ús normal dels béns materials, com la pintada, revoco o arranjament d'instal·lacions.
  2. Els de substitució d'elements, com instal·lacions de calefacció, ascensor, portes de seguretat o d'altres.

No són deduïbles per este concepte les quantitats destinades a l'ampliació o millora dels béns, en constituir les mateixes un valor d'adquisició més gran la recuperació del qual s'efectua a través de les corresponents amortitzacions.

Les despeses de conservació i reparació efectuades en un immoble amb la finalitat d'arrendar-lo (açò és, els efectuats en el període de temps previ a la formalització del contracte d'arrendament) tindran la consideració de deduïbles per a la determinació del rendiment net del capital immobiliari, sempre que vagen dirigits exclusivament a la futura obtenció de rendiments del capital immobiliari (a través de l'arrendament o de la constitució o cessió de drets d'ús i gaudi) i no al gaudi, si més no temporal, de l'immoble pel titular.Si a l'exercici en què realitza les despeses el contribuent no obté rendiments del capital immobiliari derivats de l'immoble, les despeses de reparació i conservació podran ser deduïts en els quatre anys següents, respectant cada any el límit legalment establit. 

Límit màxim de deducció pels dos conceptes de despeses necessàries anteriors

S'ha de tindre en compte el següent:

a) L'import total màxim a deduir pels interessos i altres despeses de finançament i per les despeses de conservació i reparació no podrà excedir, per a cada bé o dret, de la quantia dels rendiments íntegres obtinguts.

L'excés es podrà deduir en els quatre anys següents, sense que puga excedir, conjuntament amb les despeses per estos mateixos conceptes corresponents a cada un d'estos anys, de la quantia dels rendiments íntegres obtinguts en cada un dels mateixos, per a cada bé o dret.

b) L'import pendent de deduir-ne dels exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019 s'aplicarà en la declaració de 2020 amb prioritat als imports que corresponguen al mateix exercici 2020 per estos mateixos conceptes.La quantia que siga procedent deduir es farà constar a la casella [0104] de la declaració.

Per la seua part, l'import corresponent a l'exercici 2020 que s'aplica en la declaració s'indicarà a la casella [0107] i l'import que, per aplicació del límit màxim de deducció, quede dependent de deduir es farà constar a la casella [0108] a efectes de la seua deducció als quatre exercicis següents.

En el cas que existisquen diversos contractes d'arrendament l'any sobre un mateix immoble, el límit màxim de la quantitat a deduir per interessos i despeses de conservació i reparació s'ha de computar prenent en consideració les quantitats satisfetes l'any i els ingressos íntegres obtinguts en ell, per la qual cosa, per a algun dels contractes d'arrendament, la quantitat deduïda per interessos i despeses de conservació i reparació podria excedir dels ingressos obtinguts.