Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

C 2.Prestacions percebudes en forma de capital derivades d'altres sistemes privats de previsió social (plans de pensions, mutualitats de previsió social i plans de previsió assegurats)

Normativa:disposició transitòria dotzena Llei IRPF

Important: a partir d'1 de gener de 2015 l'aplicació de les reduccions del règim transitori es limita a les prestacions en forma de capital que es perceben en els terminis que s'indiquen en l'apartat "Límits temporals per a l'aplicació de les reduccions del règim transitorio".

Els beneficiaris de prestacions derivades de contingències esdevingudes posteriorment a 1 de gener de 2012, poden aplicar el règim de reduccions vigent a 31 de desembre de 2006 però només a la part de la prestació corresponent a les aportacions realitzades fins a l'esmentada data (31 de desembre de 2006)

Este règim consistix en la possibilitat d'aplicar les següents reduccions:

a. El 40 per 100 de reducció en els següents supòsits:

  • Quan hagen transcorregut més de dos anys des de la primera aportació.
  • Quan corresponguen a prestacions per invalidesa, siga quin siga el període de temps transcorregut des de la primera aportació.

b. El 50 per 100 de reducció per a les prestacions percebudes en forma de capital per persones amb discapacitat dels sistemes de previsió social constituïts a favor seu, sempre que hagueren transcorregut més de dos anys des de la primera aportació.

Precisions

  • La reducció aplicable a les prestacions en forma de capital derivades de plans de pensions o de plans de previsió assegurats es referix al conjunt dels plans de pensions i plans de previsió assegurats subscrits per una mateixa persona i respecte de la mateixa contingència.

    D'esta manera, amb independència del nombre de plans de pensions que siga titular un contribuent, la possible aplicació de les reduccions del 40 o el 50 per 100 d'abans indicades només podrà atorgar-se a les quantitats percebudes en forma de capital en un mateix període impositiu i per la part que corresponga a les aportacions realitzades fins al 31 de desembre de 2006.La resta de quantitats percebudes en altres exercicis, encara que es perceben en forma de capital, tributarà en la seua totalitat sense aplicació de la reducció.

    No obstant això, en el supòsit de percebre en forma de capital prestacions derivades d'un pla de pensions i d'una mutualitat de previsió social per la mateixa contingència, l'aplicació de la reducció es referirà a la prestació del pla de pensions i a la de la mutualitat de previsió social de forma independent.

  • Tractant-se de prestacions per jubilació o invalidesa percebudes de mutualitats de previsió social, el percentatge de reducció s'aplica per la part de la quantitat íntegra percebuda corresponent a aportacions realitzades fins al 31 de desembre de 2006 (per a les prestacions derivades de contingències esdevingudes posteriorment a 1 de gener de 2012), tret d'en aquells supòsits en què el rendiment íntegre del treball ve determinat per diferència entre l'import rebut i les aportacions que no hagen pogut ser objecte de reducció o minoració en la base imposable del IRPF .
  • Si les prestacions dels plans de pensions es perceben en forma mixta (renda i capital), el beneficiari podrà identificar o decidir lliurement que part de la prestació percebuda en forma de capital correspon a aportacions realitzades anteriorment al 31 de desembre de 2006, amb inclusió de la seua rendibilitat, de la part de la prestació que correspon a aportacions realitzades posteriorment a esta data.