Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

3.1 Límits quantitatius excloents

Constituïxen causes d'exclusió del mètode d'estimació objectiva els següents límits quantitatius:

A. Haver abastat a l'exercici anterior (2019) un volum d'ingressos superior a 250.000 euros anuals, per al conjunt de les seues activitats agrícoles, ramaderes i forestals desenvolupades pel contribuent

Normativa:Art. 32.2 a) Reglament IRPF.Vegeu-se també l'article 3.1 b) de l'Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30)

Quan l'any immediat anterior s'haguera iniciat l'activitat, el volum d'ingressos s'elevarà a l'any.

Per a determinar estos límits es computaran les següents operacions:

 • Les que s'hagen d'anotar en el llibre registre de vendes o ingressos previst a l'article 68.7 del Reglament de l'IRPF.
 • Les que s'hagen d'anotar al llibre registre previst a l'article 40.1 (llibre registre de factures rebudes) del Reglament del IVA, aprovat pel Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre (BOE del 31).
 • B. Haver superat a l'exercici anterior (2019) el volum de compres en béns i servicis per al conjunt d'activitats econòmiques desenvolupades pel contribuent la quantitat de 250.000,00 euros anuals, exclosos les adquisicions de l'immobilitzat

  Normativa:Disposició transitòria trenta-dosena Llei IRPF i art. 32.2 b) Reglament IRPF

  En el supòsit d'obres o servicis subcontractats, l'import dels mateixos es tindrà en compte per al càlcul d'este límit.

  Quan l'any immediat anterior s'haguera iniciat una activitat, el volum de compres s'elevarà a l'any.

  Important: El Reial Decret llei 18/2019, de 27 de desembre, pel qual s'adopten determinades mesurades en matèria tributària, cadastral i de seguretat social (BOE del 28), amb efectes des d'1 de gener de 2020 i vigència indefinida, modifica la disposició transitòria trenta-dosena de la Llei del IRPF, per ampliar al període impositiu 2020 l'aplicació de la magnitud de 250.000 euros de volum de compres en béns i servicis fixada per als exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019.

Regles de determinació del volum de rendiments íntegres i de compres:

Per a la determinació del volum de rendiments íntegres i el de compres en béns i servicis anteriorment comentats, s'hauran de computar no només les operacions corresponents a les activitats econòmiques desenvolupades pel contribuent, sinó també les corresponents a les desenvolupades pel cònjuge, descendents i ascendents, així com per les entitats en règim d'atribució de rendes en què participen qualsevol dels anteriors, en les quals es presenten les següents circumstàncies:

 • Que les activitats econòmiques desenvolupades siguen idèntiques o similars.

  A estos efectes, s'entendran que són idèntiques o similars les activitats econòmiques classificades en el mateix grup en l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

 • Que existisca una direcció comuna de tals activitats, compartint-se mitjans personals o materials.

En el supòsit d'operacions realitzades amb entitats vinculades, en els termes previstos a l'article 18 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats (BOE del 28), s'hauran de valorar de forma imperativa pel seu valor normal de mercat, entenent-se com a tal el que hauria recordat per persones o entitats independents en condicions de lliure competència.

En estos supòsits, el contribuent ha de complir les obligacions de documentació de les esmentades operacions en els termes i condicions establits als articles 13 a 16, Capítol V ("Informació i documentació sobre entitats i operacions vinculades") del Títol I del Reglament de l'Impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret 634/2015, de 10 de juliol (BOE de l'11).