Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Abonament anticipat de la deducció per maternitat

Important: tinga's en compte que només podrà sol·licitar-se l'abonament anticipat de l'import que corresponga a la deducció per maternitat sense incloure l'increment addicional per despeses de custòdia en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats que s'examina en l'apartat següent.

Els contribuents amb dret a l'aplicació de la deducció per maternitat poden sol·licitar a l'Agència Estatal d'Administració Tributària el seu abonament de forma anticipada per cada un dels mesos en què estiguen donats d'alta en la Seguretat Social o Mutualitat i cotitzen els terminis mínims que a continuació s'indiquen:

  1. Treballadors amb contracte de treball a jornada completa, en alta durant almenys quinze dies de cada mes, en el Règim General o en els Règims Especials de la Mineria del Carbó i dels Treballadors del Mar.
  2. Treballadors amb contracte de treball a temps parcial la jornada laboral del qual siga de, almenys, el 50 per 100 de la jornada ordinària en l'empresa, en còmput mensual, i es troben en alta durant tot el mes en els règims citats en el paràgraf anterior.
  3. Treballadors per compte aliè en alta en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social el mes i que realitzen, almenys, deu jornades reals en l'esmentat període.
  4. Treballadors inclosos en els restants Règims Especials de la Seguretat Social no citats en els paràgrafs anteriors o mutualistes de les respectives mutualitats alternatives a la Seguretat Social que es troben en alta durant quinze dies el mes.

La sol·licitud de l'abonament anticipat de la deducció s'ha d'ajustar al model 140 aprovat per l'Ordre HAC/177/2020, de 27 de febrer.

Atenció  ERTEs Covid 19:d'acord amb la lletra b.1º de l'article 267.1 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social (aprovat per Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre -BOE de 31 d'octubre-), en el cas d'expedients de regulació temporal d'ocupació en els quals se suspenga el contracte de treball, el contribuent es troba en situació d'atur total.Per esta raó, en estos casos de suspensió del contracte de treball, com a conseqüència de l'aprovació d'un expedient de regulació temporal d'ocupació, deixa de realitzar-se una activitat per compte d'altri i complir-se els requisits per a gaudir de la deducció per maternitat i el corresponent abonament anticipat.