Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Concepte de rendiments d'activitats econòmiques

Normativa: Art. 27.1 i 2 Llei IRPF

A. En general

Es consideraran rendiments íntegres d'activitats econòmiques, segons l'article 27.1 de la Llei del IRPF, aquells que, procedint del treball personal i del capital conjuntament, o d'un de sol d'estos factors, suposen per part del contribuent l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans o d'un d'ambdós, amb la finalitat d'intervindre en la producció o distribució de béns o servicis.

D'acord amb esta redacció legal, el concepte de rendiments d'activitats econòmiques ve delimitat per la concurrència de les dues següents notes:

 • Existència d'una organització autònoma de mitjans de producció o de recursos humans.
 • Finalitat d'intervindre en la producció o distribució de béns o servicis.

B. En particular

En particular, tenen la consideració de rendiments d'activitats econòmiques, els que procedisquen de l'exercici de:

 • Activitats extractives.
 • Activitats de comerç.
 • Activitats de prestació de servicis.
 • Activitats d'artesania.
 • Activitats agrícoles, ramaderes i forestals.
 • Activitats de fabricació.
 • Activitats pesqueres.
 • Activitats de construcció.
 • Activitats mineres.
 • Professions liberals, artístiques o esportives.

C. Socis de societats dedicades a la prestació de servicis professionals

Es consideraran rendiments d'activitats econòmiques els rendiments obtinguts pel soci contribuent que complisquen els següents requisits:

1.Que procedisquen d'una entitat en el capital de la qual participe, açò és, en la que el contribuent tinga la condició de soci.

2.Que deriven de la realització d'activitats professionals.

Han de tractar-se de les activitats realitzades pel soci a favor de la societat o prestades per la societat per mitjà dels seus socis.En l'esmentada activitat s'han de distingir amb caràcter general a efectes fiscals dues relacions jurídiques:l'establida entre el soci i la societat, en virtut de la qual el soci presta els seus servicis a aquella, constituint la retribució de la societat al soci renda del soci a integrar en el seu IRPF, i la relació mantinguda entre el client i la societat, la retribució satisfeta pel client a la societat de la qual constituïx renda de la societat a integrar a l'Impost sobre Societats.

3.Que les esmentades activitats professionals estiguen incloses a la Secció Segona de les Tarifes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, aprovades pel Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre.

Quant a l'activitat professional que ha de desenvolupar la societat s'inclouen tant a les societats professionals de la Llei 2/2007, de 15 març, de societats professionals (BOE de 16 de març), com qualsevol altra societat l'objecte social de la qual comprenga la prestació dels servicis professionals inclosos a la secció segona de les tarifes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

A més, serà necessari que l'activitat desenvolupada pel soci en la societat siga precisament la realització dels servicis professionals que constituïxen l'objecte de l'entitat, havent d'entendre's incloses, dins de tals servicis, les tasques comercialitzadores, organitzatives o de direcció d'equips, i servicis interns deixats a la societat dins de l'esmentada activitat professional.

4.Que el contribuent estiga inclòs, a tal efecte, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, o en una mutualitat de previsió social que actue com a alternativa a l'esmentat règim especial conforme al previst en la disposició addicional quinzena de la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'ordenació i supervisió de les assegurances privades.

Vegeu l'article 305 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre (BOE del 31), que delimita el camp d'aplicació del Règim Especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms.

En cas contrari (açò és, si està inclòs en el règim general de la Seguretat Social), la qualificació de tals servicis haurà de ser la de treball personal conforme a l'establit a l'article 17.1 de la Llei del IRPF.

Sense perjudici de l'anterior i amb independència de la naturalesa que corresponga a la retribució corresponent als esmentats servicis, s'ha de tindre en compte que en tractar-se d'operacions entre persones o entitats vinculades es realitzarà pel seu valor de mercat, en els termes previstos a l'article 18 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats.

Operacions vinculades

Conforme a l'article 18 de la LIS les relacions de vinculació es donen en les operacions realitzades entre:

 • Una entitat i els seus socis o partícips,
 • Una entitat i els seus consellers o administradors de dret i de fet,
 • Una entitat i els socis o consellers d'una altra societat que pertanga al mateix grup,
 • Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentiu en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors.

Quan la vinculació es definisca en funció de la relació soci-societat, la participació del soci haurà de ser igual o superior al 25 per 100.

En el supòsit de retribucions per l'exercici de les seues funcions de consellers o administradors d'entitats, no se seguixen les regles de les relacions de vinculació, perquè així ho establix expressament l'article 18.2 de la LIS, i per tant les esmentades retribucions queden excloses de l'àmbit de les operacions vinculades que es regula a l'article 41 de la Llei IRPF.

D. Arrendament de béns immobles

Es considera que l'arrendament d'immobles es realitza com a activitat econòmica, únicament quan per a l'ordenació d'esta s'utilitze, almenys, una persona feta servir amb contracte laboral i a jornada completa.