Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

1. Aportacions i contribucions a plans de pensions

Poden reduir la base imposable general:

 • Les aportacions realitzades pels partícips, així com les contribucions empresarials imputades  en concepte de rendiment del treball en especie pel promotor de plans de pensions del sistema treball. Tot això, en els termes del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre (BOE de 13 de desembre).
 • Les aportacions realitzades pels partícips als plans de pensions regulats en la Directiva (UE ) 2016/2341 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de desembre de 2016, relativa a les activitats i la supervisió dels fons de pensions de treball (FPE), incloses les contribucions efectuades per les empreses promotores, sempre que es complisquen els següents requisits:

  1. Que les contribucions s'imputen fiscalment al partícip a qui es vincula la prestació.
  2. Que es transmeta al partícip de forma irrevocable el dret a la percepció de la prestació futura.
  3. Que es transmeta al partícip la titularitat dels recursos en què consistisca la contribució.
  4. Que les contingències cobertes siguen les previstes en l'article 8.6 del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre.

  Precisió: tinga's en compte que la Directiva 2003/41/ CE , del Parlament Europeu i del Consell, de 3 de juny de 2003, relatives a les activitats i supervisió de fons de pensions de treball, a què fa referència l'article 51 de la Llei de l'IRPF va anar derogada per l'article 65 de la Directiva (UE ) 2016/2341 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de desembre de 2016, relativa a les activitats i la supervisió dels fons de pensions de treball (FPE) va derogar a partir del 13 de gener de 2019 i que les referències a la Directiva 2003/41/CE s'entendran fetes a la citada Directiva (UE) 2016/2341.