Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

2.Imports dels rendiments anuals per unitat de mòdul abans d'amortització

En general

Per a l'exercici 2020 els imports dels rendiments anuals per unitat de mòdul abans d'amortització corresponents a cada activitat són els que figuren a l'Annex II de l'Ordre  HAC/1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30) i es recullen en el "Apèndix:Rendiments anuals per unitat de mòdul abans d'amortització aplicables a l'exercici 2020" d'este Capítol.

Reducció del rendiment anual per unitat de mòdul per circumstàncies excepcionals

Normativa:Art 37.4.1º i 2n Reglament IRPF.Vegeu també l'Annex III de la Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30).

En situacions de normalitat econòmica, el rendiment net previ de l'activitat ve determinat pel resultat de multiplicar el nombre d'unitats fetes servir, utilitzades o instal·lades en l'activitat de cada un dels mòduls aplicables pel rendiment anual per unitat abans d'amortització assignat a cada unitat.Tanmateix, quan es produïsquen les circumstàncies excepcionals que s'indiquen a continuació, es podrà acordar per l'Administració la reducció de la dita rendiment anual per unitat en relació amb els mòduls que siguen procedents, amb indicació del període de temps a què resulte d'aplicació.Les esmentades circumstàncies s'agrupen en els següents supòsits:

    • Quan el desenvolupament de l'activitat econòmica es veja afectat per incendis, inundacions o altres circumstàncies excepcionals que afecten un sector o zona determinada.
    • Quan el desenvolupament de l'activitat econòmica es veja afectat per incendis, inundacions, afonaments o grans avaries a l'equip industrial, que suposen alteracions o anomalies greus en el desenvolupament de l'activitat.
    • Quan el titular de l'activitat es trobe en situació d'incapacitat temporal i no tinga cap altre personal ocupat.

En el primer cas, la reducció dels signes, índexs o mòduls haurà de ser autoritzada per la Ministra d'Hisenda i podrà afectar els contribuents d'un determinat sector o zona.

A estos efectes tinga's en compte que com a conseqüència dels moviments sísmics esdevinguts l'11 de maig de 2011 a Lorca (Múrcia) s'ha aprovat l'aplicació a l'exercici 2020 d'una reducció del 20 per 100 del rendiment net de mòduls a les activitats desenvolupades en l'esmentat terme municipal.

En els restants casos, els interessats que desitgen que es reduïsquen els signes, índexs o mòduls, hauran de presentar, en el termini de 30 dies a comptar des de la data en què s'hagen produït les alteracions o la situació d'incapacitat temporal, escrit davant de l'Administració o, en el seu defecte, Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en el qual es pose de manifest el fet d'haver-se produït les esmentades circumstàncies, aportant alhora les proves que s'estimen oportunes i fent menció, en el seu cas, de les indemnitzacions a percebre per raó de les alteracions produïdes.Acreditada l'efectivitat de les mateixes, el titular de l'Administració o Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària acordarà la reducció dels mòduls que siguen procedents, amb indicació del període de temps a què resulte d'aplicació.

Atenció: en el supòsit que el contribuent tinga reconegut el dret a la reducció d'algun o alguns dels mòduls aplicables a l'activitat, la declaració s'emplenarà partint de les quanties reduïdes acordades per l'Administració tributària.