Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Altres deduccions generals d'exercicis anteriors

Deduccions generals d'exercicis anteriors per inversió empresarial

Quan en un exercici posterior a aquell en què s'hagueren aplicat les deduccions per inversió empresarial, es produïsca l'incompliment d'algun dels requisits establits en la normativa reguladora de l'impost sobre societats per a consolidar el dret a estes deduccions, la regularització haurà de realitzar-la el propi contribuent en la declaració de l'exercici en què haja tingut lloc l'incompliment, sumant a la quota líquida de l'impost, en els termes comentats en els dos primers punts anteriors, l'import de les deduccions practicades dret del qual s'haguera perdut per esta causa, més els interessos de demora corresponents al període durant el qual s'haja disfrutat de la deducció.

A estos efectes ha de tindre's en compte que, encara que la deducció per creació de llocs de treball de l'article 37 de la LIS no és aplicable a partir de 2020, l'incompliment de qualsevol dels  seus requisits determinarà la pèrdua del dret a les deduccions practicades en exercicis anteriors.

No obstant això, l'obligació de  manteniment de la relació laboral durant com a mínim tres anys des de la data del seu inici no s'entendrà incomplida quan el contracte de treball s'extingisca, una vegada transcorregut el període de prova d'un any, per causes objectives o acomiade disciplinari quan un o un altre siga declarat o reconegut com procedent, dimissió, defunció, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador.

Precisió : vegeu en el Manual pràctic de Renda 2019 els requisits i import d'esta deducció.

En el Manual d'este any s'establia que, amb efectes des de l'1 de gener de 2019, el Reial decret-llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revalorització de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i de treball, havia suprimit el contracte de treball per temps indefinit de suport als emprenedors que exigia esta deducció per a la seua aplicació, en la seua disposició derogatòria.2.a) però va mantindre, no obstant això, a través de la seua disposició transitòria sisena la validesa d'aquells contractes que s'hagueren celebrat amb anterioritat a esta data (1 de gener de 2019) a l'empara de la normativa vigent en el moment de la seua celebració i les dels seus corresponents incentius.

Com a conseqüència del que és anterior les deduccions per creació de llocs de treball de l'article 37 de la LIS només podien aplicar-se a les contractacions realitzades a través de contractes de treball per temps indefinit de suport als emprenedors que s'hagueren celebrat abans de l'1 de gener de 2019 i s'aplicarien en la quota íntegra del període impositiu corresponent a la finalització del període de prova d'un any exigit en el corresponent tipus de contracte.

Deduccions per donacions de béns o obres d'art acollides a la Llei 30/1994 o a la Llei 49/2002

La pèrdua del dret a la deducció corresponent per la realització de donacions de béns o obres d'art a favor de fundacions o associacions declarades d'utilitat pública incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i d'Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interés General, o en l'àmbit d'aplicació de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, pot produir-se com a conseqüència de la revocació d'estes donacions.

Deduccions per inversions o despeses en béns d'interés cultural i per actuacions per a la protecció i difusió del Patrimoni Històric Espanyol i del Patrimoni Mundial

La pèrdua del dret a deduccions practicades en exercicis anteriors pels citats conceptes pot produir-se per l'incompliment del requisit de permanència dels béns del Patrimoni Històric Espanyol en el patrimoni de l'adquirent durant un termini de quatre anys

Vegeu, dins del Capítol 16, a l'examinar  esta deducció el període de permanència d'estos béns en el patrimoni del seu titular.