Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Comunicació de variacions que afecte l'abonament anticipat

Els contribuents amb dret a l'abonament anticipat de les esmentades deduccions vindran obligats a comunicar a l'Administració tributària les variacions que afecten el seu abonament anticipat, així com quan, per alguna causa o circumstància sobrevinguda, incomplisquen algun dels requisits per a la seua percepció.

La comunicació de les esmentades variacions s'haurà de fer en el termini dels quinze dies naturals següents a aquell en què s'haguera produït la variació o incompliment dels requisits, utilitzant el model 143.