Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Aplicació de la deducció en la declaració de l'IRPF

La deducció per maternitat minora la quota diferencial, amb independència que l'esmentada quota diferencial resulte positiva o negativa.

En conseqüència, l'import de la deducció s'haurà de fer constar en la declaració de l'exercici en l'apartat corresponent a "Quota Diferencial i resultat de la declaració", casella [0611] de la declaració.

Els contribuents a qui, per haver-ho sol·licitat en el seu moment, l'Agència Tributària haguera satisfet quantitats mensuals en concepte d'abonament anticipat de la deducció per maternitat, hauran de consignar a la casella [0612] de la declaració la suma de les esmentades quantitats que corresponguen a l'exercici 2020.

Important: no seran exigibles interessos de demora per la percepció, a través de l'abonament anticipat i per causa no imputable al contribuent, de quantitats superiors a la deducció per maternitat que corresponga.

Finalment, aquells contribuents amb dret a l'increment de la deducció per despeses en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats, hauran de fer constar l'import que corresponga a la casella [0613] de la declaració.