Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

4.Autoconsum de béns i servicis

Normativa:Art. 28.4 Llei IRPF

Dins d'esta expressió es comprenen els lliuraments de béns i prestacions de servicis la destinació de les quals siga el patrimoni privat del titular de l'activitat o de la seua unitat familiar (autoconsum intern), així com els lliuraments de béns o prestacions de servicis realitzades a altres persones de forma gratuïta (autoconsum extern).

La valoració a efectes fiscals dels ingressos corresponents a les esmentades operacions s'ha de realitzar imperativament pel valor normal de mercat dels béns o servicis cedits, o que hagen sigut objecte d'autoconsum.

Recorde: quan existisca contraprestació i esta siga notòriament inferior al valor normal de mercat dels béns cedits o dels servicis prestats, es prendrà com a criteri de valoració dels ingressos el preu normal de mercat dels mateixos.