Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

b) Índexs de rendiment net aplicables als productes o servicis derivats d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals en estimació objectiva

Normativa:Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30) i Ordre HAC /411/2021, de 26 d'abril (BOE del 28)

Important:el quadre següent inclou els índexs de rendiment net aplicables el 2020 amb les modificacions establides en l'Ordre HAC/411/2021, de 26 d'abril, per la que es reduïxen per al període impositiu 2020 els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals (BOE de 28 d'abril).

Veure el Annex de la reducció dels índexs de rendiment net aplicables el 2020 a les activitats agrícoles i ramaderes per circumstàncies excepcionals agrupats per Comunitats Autònomes, Províncies, àmbits territorials i activitats que figura en l'apartat "Apendice" d'este capítol".

Codi producteTipus de productes o servicis que comprénÍndex de rendiment net
1 Bestiar porcí de carn

Productes naturals:0,13

Processos de transformació:0,23

(*) Es reduïx l'índex de rendiment net dels següents productes naturals per l'Ordre HAC/411/2021:

 • Porcí ibèric de carn:0,09
 • Boví de carn:0,09
 • Cabrú de carn:0,09
 • Oví de carn:0,09
2 Remolatxa sucrera
3 Bestiar boví de carn, oví de carn, cabrú de carn, avicultura i cunicultura
4 Activitats forestals amb un "període mitjà de curta" superior a 30 anys
5 Bestiar boví de llet

Productes naturals:0,20

Processos de transformació:0,30

6 Cereals, cítrics, fruita seca, productes hortícoles, creïlla, lleguminoses, raïm per a vi de taula sense denominació d'origen, productes de l'olivera, fongs per al consum humà i tabac

Productes naturals:0,26

Processos de transformació:0,36

(*) Es reduïx l'índex de rendiment net dels següents productes naturals per l'Ordre HAC/411/2021:

 • Productes de l'olivera:0,18
 • Raïm per a vi de taula sense denominació d'origen:0,18
 • Porcí ibèric de cria:0,18
 • Boví de cria:0,18
 • Apicultura:0,13
7 Bestiar porcí de cria, boví de cria, oví de llet, cabrú de llet i apicultura
8 Activitats forestals amb un "període mitjà de curta" igual o inferior a 30 anys
9 Raïm de taula, raïm per a vi de taula amb denominació d'origen, oleaginoses, arròs i flors i plantes ornamentals

Productes naturals:0,32

Processos de transformació:0,42

(*) Es reduïx l'índex de rendiment net dels següents productes naturals per l'Ordre HAC/411/2021:

 • Raïm per a vi de taula amb denominació d'origen:0,22
 • Flors i plantes ornamentals:0,06
10 Altres espècies ramaderes no compreses expressament en altres codis
11 Activitat forestal dedicada a l'extracció de resina
12 Arrels (excepte remolatxa sucrera), tubercles, farratges, cotó, fruits no cítrics i altres productes agrícoles no compresos expressament en altres codis

Productes naturals:0,37

Processos de transformació:0,47

13 Plantes tèxtils Productos naturals

Productes naturals:0,42

Processos de transformació:0,52

14 Activitats accessòries realitzades per agricultors, ramaders o titulars d'explotacions forestals Índex de rendiment net:0,42
15 Altres treballs i servicis accessoris realitzats per agricultors, ramaders o titulars d'explotacions forestals Índex de rendiment net:0,56
16 Servicis de cria, guarda i engreixament de bestiar i servicis de cria, guarda i engreixament d'aus Índex de rendiment net:0,37

Nota explicativa: els índexs de rendiment net corresponents a la rúbrica "Processos de transformació" només se n'aplicaran en l'activitat identificada amb la clau 9, "Processos de transformació, elaboració o manufactura de productes naturals, vegetals o animals, que requerisquen l'alta en un epígraf, corresponent a activitats industrials en les tarifes del IAE i es realitzen pels titulars de les explotacions de les quals s'obtinguen directament els esmentats productes naturals".