Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

3. Primes satisfetes als plans de previsió assegurats

Els plans de previsió assegurats, de les quals primes poden ser objecte de reducció de la base imposable general, es van incorporar als sistemes de previsió social, a partir d'1 de gener de 2003, amb la reforma parcial de l'IRPF operada per la Llei 46/2002, de 18 de desembre (BOE del 19).

Els plans de previsió assegurats es definixen legalment com contractes d'assegurança que han de complir els següents requisits :

 1. El contribuent haurà de ser el prenedor, assegurat i beneficiari.

  No obstant això, en el cas de defunció, podrà generar dret a prestacions en els termes prevists en la normativa reguladora dels plans i fons de pensions.

 2. Les contingències cobertes hauran de ser únicament les previstes en l'article 8.6 del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre (jubilació; incapacitat laboral total i permanent per a la professió habitual o absoluta i permanent per a qualsevol treball, i la gran invalidesa; defunció del partícip o beneficiari i dependència severa o gran dependència del partícip), havent de tindre com cobertura principal la de jubilació en els termes establits en l'article 49.1 del Reglament de l'IRPF.

  Només es permetrà la disposició anticipada, total o parcial, en estos contractes, en els supòsits prevists en l'article 8.8 del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions (desocupació de llarga durada, malaltia greu i a partir de 2025 per aportacions amb 10 anys d'antiguitat).

  A més, com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 la disposició addicional vintena  del Reial decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19 (BOE d'1 d'abril) i l'article 23 del Reial decret-llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i el treball (BOE del 22),  van establir de forma excepcional i exclusivament durant el període comprés entre el 14 de març i el 14 de setembre de 2020, la possibilitat que  els partícips  de plans de pensions pogueren fer efectius  els seus drets consolidats en determinats casos de desocupació, cessació de l'activitat o reducció de la facturació. Posats que  es comenten en este Capítol, dins de les normes comunes aplicables a les aportacions a sistemes de previsió social, en l'apartat sobre disposició anticipada de drets consolidats.

  El dret de disposició anticipada es valorarà per l'import de la provisió matemàtica a la que no es podran aplicar penalitzacions, despeses o descomptes. No obstant això, en cas que l'entitat compte amb inversions afectes el dret de disposició anticipada es valorarà pel valor de mercat dels actius assignats.

 3. Els plans de previsió assegurats tindran obligatòriament que oferir una garantia d'interés i utilitzar tècniques actuarials.
 4. En el condicionat de la pòlissa ha de constar de manera expressa i destacada que es tracta d'un pla de previsió assegurat.
 5. Els prenedors dels plans de previsió assegurats podran, mitjançant decisió unilateral, mobilitzar la seua provisió matemàtica a un altre pla de previsió assegurat del que siguen prenedors, o a un o diversos plans de pensions del sistema individual o associat dels que siguen partícips. Una vegada assolida la contingència, la mobilització només serà possible si les condicions del pla el permeten.

  El procediment per a efectuar la mobilització de la provisió matemàtica es regula en l'article 49.3 del Reglament de l'IRPF