Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per inversió en instal·lacions de recursos energètics renovables

Normativa:Art. 1.Cinc Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre.

Quantia i límit màxim de la deducció

  • El 10 per 100 de les inversions realitzades en execució de projectes d'instal·lació de recursos energètics procedents de les fonts d'energia renovables següents:solar tèrmica i fotovoltaica i eòlica.
  • El límit de deducció aplicable és de 1.000 euros anuals.

Base màxima de la deducció

La base d'esta deducció està constituïda per les quantitats satisfetes per a l'adquisició i instal·lació dels recursos energètics renovables que hagen anat a càrrec del contribuent, sense que el seu import màxim puga superar els 10.000 euros.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • La instal·lació dels recursos energètics renovables s'ha de realitzar en habitatges que constituïsquen o vagen a constituir la residència habitual del contribuent o en les quals es destinen a l'arrendament, sempre que este últim no tinga la consideració d'activitat econòmica.

    Les circumstàncies que determinen que l'arrendament d'immobles constituïsca activitat econòmica es comenten dins del concepte de rendiments del capital mobiliari en "altres precisions en relació amb el concepte de rendiments del capital immobiliari" al capítol 4.

  • L'aplicació de la deducció requerirà el reconeixement previ de l'Administració regional sobre la seua procedència en la forma que reglamentàriament es determine.
  • L'aplicació de la deducció requerirà que el import comprovat del patrimoni del contribuent, en finalitzar el període de la imposició, excedisca del valor que donara la seua comprovació a l'inici del mateix, almenys en la quantia de les inversions realitzades, d'acord amb els requisits establits amb caràcter general per la normativa estatal reguladora del IRPF.