Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

2. Reducció per a contribuents amb rendes no exemptes inferiors a 12.000 euros

Normativa: Arts. 32.2.3º  Llei IRPF i 26 Reglament

Import de la reducció

Quan no es complisquen els requisits per a aplicar l'anterior reducció, els contribuents  amb rendes no exemptes inferiors a 12.000 euros, incloses les de la pròpia activitat econòmica,  podran reduir el rendiment net de les activitats econòmiques en les següents quanties:

Rendes no exemptesImport de la reducció
Import de la reducció per a contribuents amb rendes no exemptes inferiors a 12.000 euros
8.000  euros o menys 1.620  euros
Entre 8.000,1 euros i 12.000 euros 1.620- [0,405 x (Rendes – 8.000]

Atenció: s'entén per renda, a estos efectes, la suma algebraica dels rendiments nets (del treball, capital mobiliari i immobiliari, i d'activitats econòmiques), d'imputacions de rendes i dels guanys i pèrdues patrimonials computades l'any, sense aplicar les regles d'integració i compensació. Ara bé, els rendiments han de computar-se pel seu import net, açò és, una vegada deduïts les despeses, però sense aplicació de les reduccions corresponents, llevat en el cas de rendiments del treball, en què es podran tindre en compte la reducció prevista en l'article 18 de la Llei de l'IRPF a l'aplicar-se amb caràcter previ a la deducció de despeses.

Límit de la reducció

Esta reducció té com a límit la quantia dels rendiments de les activitats econòmiques dels contribuents que generen el dret a la seua aplicació.

Precisions

  • Esta reducció és única per al contribuent independentment del nombre d'activitats  econòmiques exercides per ell i del mètode pel qual es determine el rendiment net, pel que  , si es realitzen diverses, caldrà distribuir el seu import de forma proporcional entre totes  elles.
  • Els requisits per a l'aplicació d'esta reducció són exigits i vénen referits al contribuent  pel que si este reunix estos requisits podrà aplicar la citada reducció, independentment del fet que  els rendiments d'activitats econòmiques deriven de la seua participació  en una entitat en règim d'atribució de rendes. Al contrari, no cal l'aplicació d' esta reducció per a determinar el rendiment net de les activitats econòmiques d'entitats  en règim d'atribució de rendes.
  • La reducció és compatible amb la despesa estimada en concepte de provisions deduïbles i  despeses de difícil justificació que regula l'article 30 del Reglament de l'IRPF.
  • En el supòsit de tributació conjunta, si un dels contribuents integrants de la unitat  familiar aplicara la reducció per a treballadors autònoms econòmicament dependents o  amb únic clienta no vinculat prevista en l'article 32.2.1° de la Llei de l'IRPF, la resta de  membres de la unitat familiar als que no li resultarà d'aplicació esta reducció no  podrà aplicar esta reducció, donada la incompatibilitat entre ambdues.