Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Exemple.Deducció per maternitat i increment per despeses de custòdia en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats

Senyora P.C.A. ha estat donada d'alta en el Règim General de la Seguretat Social durant tot l'any 2020, ascendint a 1.800 euros (150/mes) els imports íntegres de les cotitzacions i quotes anuals meritades a l'esmentat Règim.

Senyora P.C.A. té dos fills:el més gran, nascut el 31 de gener de 2018, i el menor, nascut el 13 d'agost de 2020.

El fill gran ha estat matriculat durant l'exercici en el centre d'educació infantil autoritzat "ZZ" sent les despeses satisfetes pels servicis deixats per esta els següents:

 • 300 euros per la matricula
 • 4.250 euros [import que corresponen als mesos complets de gener a juny, ambdós inclusivament, l'octubre i el novembre (500 euros/mes) i a 15 dies de mes juliol (250 euros)].

En relació amb les esmentades despeses es va sol·licitar i va obtindre per a l'exercici 2020 de la Comunitat Autònoma una beca pel concepte de xec guarderia que va assolir els 1.000 euros, quantitat que va ser abonada directament a la guarderia per la Conselleria d'Educació.

Així mateix, l'empresa on treballa Dona P.C.A ha pagat també directament a la guarderia la quantitat de 1.500 euros, com a retribució en espècie exempta per a la seua treballadora.

La resta de l'import ha sigut satisfet al 50 per 100 per cada progenitor.

Determinar l'import de la deducció per maternitat i l'increment addicional per despeses de guarderia corresponent a l'exercici 2020 i calcular el resultat de la seua declaració, sabent que la quota diferencial de la mateixa ascendix a 1.500 euros i que la contribuent no ha sol·licitat el pagament anticipat de la deducció per maternitat.

Solució:

1.Import de la deducció per maternitat

Deducció corresponent al fill gran:

 • Numere de mesos de compliment dels requisits:12 mesos
 • Import de la deducció (12 mesos x 100 euros) = 1.200 
 • Límit de la deducció per fill (1.200 euros)

  Nota:Preval l'import de 1.200 euros anuals pel primer fill en ser superior l'import de les cotitzacions i quotes meritades a la Seguretat Social a l'exercici 2020 (1.800 euros)

Deducció corresponent al fill menor:

 • Numere de mesos de compliment dels requisits:5 mesos
 • Import de la deducció (5 mesos x 100 euros) = 500
 • Límit de la deducció per fill (500 euros)

  Nota:Preval l'import de 500 euros per segon fill, en ser superior l'import de les cotitzacions i quotes meritades a l'exercici 2020 a la Seguretat Social posteriorment al naixement (750 euros en tindre's en compte 5 mesos).

Import total (1.200 + 500) = 1.700,00

2.Increment addicional per despeses de custòdia

Increment addicional corresponent al fill gran:

 • Numere de mesos de compliment dels requisits:8 mesos
 • Import de l'increment (1.000 euros ÷ 12 mesos x 8 mesos) = 666,64 

  Nota:en el present cas, l'increment addicional per despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats pot assolir fins a 1.000 euros anuals i es calculara proporcionalment al nombre de mesos que es complisquen de forma simultanieja els requisits exigits a l'article 81.1 i 2 de la Llei del IRPF.Els mesos a prendre en consideració són exclusivament aquells en els quals les despeses abonades s'efectuen per mes complet.Per tant, en este cas només es tenen en compte els 8 mesos complets, excloent els 15 dies de mes de juliol, per la qual cosa el càlcul serà:1.000 euros.12 mesos x 8 mesos = 666,64 euros

 • Límit de l'increment:666,64 euros

  L'increment de 666,64 euros no supera cap dels límits que s'indiquen a continuació.

  a) Import de les cotitzacions i quotes meritades a la Seguretat Social:1.800 euros

  b) Importe total de la despesa efectiva no subvencionada de les despeses de custòdia:2.050 euros

  Nota:d'acord amb l'article 81 de la Llei del IRPF i l'article 60 del Reglament del IRPF, la despesa total no subvencionada corresponent a les quantitats totals anuals (per mesos complets o incomplets) satisfetes a guarderies o centres d'educació infantil autoritzats per la preinscripció i matricula dels esmentats menors, l'assistència, en horari general i ampliat, i l'alimentació, es minorara en les quantitats de les esmentades despeses que hagen sigut satisfetes per les empreses ocupadores dels beneficiaris que tingueren la consideració de rendiments del treball en espècie exempts per aplicació del disposat en les lletres b) o d) de l'apartat 3 de l'article 42 de la Llei del IRPF.

  Per tant, en el present cas les despeses de custòdia seran:300 (matricula) + 4.000 (8 mesos complets) + 250 (mes incomplet) – 1.000 (import subvencionat) – 1.500 (retribució en espècie exempta) = 2.050 euros

  Precisió: encara que haja sigut pagat per ambdós progenitors al 50 per 100 es considerara tant l'import pagat per la mare o el contribuent amb dret al referit increment, com el satisfet per l'altre progenitor.

3.Resultat de la declaració

Quota diferencial:1.500,00

Deducció per maternitat

 • Import de la deducció (1.200,00 + 500,00) = 1.700,00
 • Increment per despeses en guarderies (666,64) = 666,64 

Resultat de la declaració (1.500 − 1.700 − 666,64):−866,64