Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Exemple. Deducció per maternitat i incremente per despeses de custòdia en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats

La senyora P.C.A. ha estat donada d'alta en el Règim General de la Seguretat Social durant tot l'any 2020, ascendint a 1.800 euros (150/mes) els imports íntegres de les cotitzacions i quotes anuals meritades al citat Règim.

La senyora P.C.A. té dos fills: el major, nascut el 31 de gener de 2018, i el menor, nascut el 13 d'agost de 2020.

El fill gran ha estat matriculat durant l'exercici al centre d'educació infantil autoritzat "ZZ" sent les despeses satisfetes pels servicis prestats per esta els següents:

 • 300 euros per la matricula
 • 4.250 euros [import que corresponen als mesos complets del gener al juny, tots dos inclosos, octubre i novembre (500 euros/mes) i a 15 dies de mes juliol (250 euros)].

En relació amb les esmentades despeses es va sol·licitar i va obtindre per a l'exercici 2020 de la comunitat autònoma una beca pel concepte de xec guarderia que va assolir els 1.000 euros, quantitat que va anar abonada directament a la guarderia per la Conselleria d'Educació.

Així mateix, l'empresa on treballa Dóna P.C.A ha pagat també directament a la guarderia la quantitat de 1.500 euros, com a retribució en especie exempta per a la seua treballadora.

La resta de l'import ha sigut satisfet al 50 per 100 per cada progenitor.

Determinar l'import de la deducció per maternitat i l'increment addicional per despeses de guarderia corresponent a l'exercici 2020 i calcular el resultat de la seua declaració, sabent que la quota diferencial de la mateixa ascendix a 1.500 euros i que la contribuent no ha sol·licitat el pagament anticipat de la deducció per maternitat.

Solució:

1. Import de la deducció per maternitat

Deducció corresponent al fill gran:

 • Numere de mesos de compliment dels requisits: 12 mesos
 • Import de la deducció (12 mesos x 100 euros) =  1.200
 • Límit de la deducció per fill (1.200 euros)

  Nota: Preval l'import de 1.200 euros anuals pel primer fill al ser superior l'import de les cotitzacions i quotes meritades a la Seguretat Social en l'exercici 2020 (1.800 euros)

Deducció corresponent al fill menor:

 • Numere de mesos de compliment dels requisits: 5 mesos
 • Import de la deducció (5 mesos x 100 euros) = 500
 • Límit de la deducció per fill (500 euros)

  Nota: Preval l'import de 500 euros per segon fill, al ser superior l'import de les cotitzacions i quotes meritades en l'exercici 2020 a la Seguretat Social amb posterioritat al naixement (750 euros al tindre's en compte 5 mesos).

Import total (1.200 + 500) =  1.700,00

2. Incremente addicional per despeses de custòdia

Incremente addicional corresponent al fill gran:

 • Numere de mesos de compliment dels requisits: 8 mesos
 • Import de l'increment (1.000 euros ÷ 12 mesos x 8 mesos) =  666,64

  Nota: en este cas, l'increment addicional per despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats pot assolir fins 1.000 euros anuals i es calculara proporcionalment al nombre de mesos en què es complisquen de forma simultanieja els requisits exigits en l'article 81.1 i 2 de la Llei de l'IRPF. Els mesos a prendre en consideració són exclusivament aquells en els que les despeses abonades s'efectuen per mes complet. Per tant, en este cas només es tenen en compte els 8 mesos complets, excloent els 15 dies de mes de juliol, pel que el càlcul serà: 1.000 euros.12 mesos x 8 mesos = 666,64 euros

 • Límit de l'increment: 666,64 euros

  L'increment de 666,64 euros no supera cap dels límits que s'indiquen a continuació.

  a) Import de les cotitzacions i quotes meritades a la Seguretat Social: 1.800 euros

  b) Import total de la despesa efectiva no subvencionat de les despeses de  custòdia: 2.050 euros

  Nota: d'acord amb l'article 81 de la Llei de l'IRPF i l'article 60 del Reglament de l'IRPF, la despesa total no subvencionat corresponent a les quantitats totals anuals (per mesos complets o incomplets) satisfetes a guarderies o centres d'educació infantil autoritzats per la preinscripció i matricula d'estos menors, l'assistència, en horari general i ampliat, i l'alimentació, es minorara en les quantitats de les esmentades despeses que hagen sigut satisfetes per les empreses ocupadores dels beneficiaris que tingueren la consideració de rendiments del treball en especie exempts per aplicació del que disposen les lletres b) o d) de l'apartat 3 de l'article 42 de la Llei de l'IRPF.

  Per tant, en este cas les despeses de custòdia seran: 300  (matricula) + 4.000 (8 mesos complets) + 250 (mes incomplet) – 1.000 (import subvencionat) – 1.500 (retribució en especie exempta) = 2.050 euros

  Precisió : encara que haja sigut pagat per ambdós progenitors al 50 per 100 es considerara tant l'import pagat per la mare o el contribuent amb dret al referit incremente, com el satisfet per l'altre progenitor.

3. Resultat de la declaració

Quota diferencial : 1.500,00

Deducció per maternitat

 • Import de la deducció (1.200,00 + 500,00) = 1.700,00
 • Incremente per despeses en guarderies (666,64) =  666,64

Resultat de la declaració (1.500 − 1.700 − 666,64): −866,64