Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

27.Prestacions i ajudes familiars percebudes de qualsevol de les Administracions Públiques, ja siguen vinculades a naixement, adopció, acolliment o cura de fills menors.

Normativa:Art. 7.z) Llei IRPF

Estan exemptes les prestacions i ajudes familiars percebudes de qualsevol de les Administracions Públiques, ja siguen vinculades a naixement, adopció, acolliment o cura de fills menors.

Les prestacions regulades pel Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, es consideren rendes exemptes.

Es considera també exempta la prestació econòmica per exercici coresponsable de la cura del lactant que regulen els articles 183 a 185 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.

Per a delimitar adequadament esta exempció tinga's en compte l'exempció que es preveu per a les retribucions per maternitat o paternitat i assimilades i les familiars no contributives a l'article 7.h) de la Llei del IRPF.