Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Quadre: qualificació fiscal dels rendiments obtinguts en el desenvolupament de determinades activitats

Qualificació fiscal dels rendiments obtinguts en el desenvolupament de determinades activitats
ActivitatSituacionsQualificació
Professors

En acadèmia pròpia

Empresarial

A domicili, classes particulars

Professional

En Instituts, Col·legis, Universitats, etc., amb relació laboral o estatutària

Treball

Agents comercials i comissionistes

Acosten o aproximen a les parts interessades sense assumir el risc i ventura de les operacions

Professional

Assumixen el risc i ventura de les operacions mercantils o operen en nom propi

Empresarial

Amb relació laboral (de caràcter comú o especial) amb l'empresa que representen sense ordenació per compte propi de mitjans de producció i/o recursos humans  

Treball

Advocats

Quantitats percebudes en alterne d'ofici

Professional

Quantitats percebudes en l'exercici lliure de la seua professió

Professional

Quantitats percebudes a solde d'una empresa (encara que figuren inscrits en els seus respectius Col·legis professionals)

Treball

Propietat intel·lectual o industrial

Autors que editen les seues pròpies obres

Empresarial

Autors que no editen les seues pròpies obres i ordenen per compte propi mitjans de producció

Professional

Autors que no editen seus obres i no ordenen mitjans de producció

Treball

Conferències, col·loquis, seminaris i similars

Amb caràcter general

Treball

Si existix ordenació per compte propi de mitjans de producció

Professional

Missatgers

Treball

Agents, subagents i corredors d'assegurances i els seus col·laboradors mercantils (1)

Professional

Venedors del cupó de l'ONCE

Treball

Expenedors oficials de la xàrcia comercial de l'entitat pública empresarial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE)

Professional

Farmacèutics

Venda de productes farmacèutics

Empresarial

Anàlisi i elaboració de fórmules magistrals

Professional

Notaris, Registradors i Agents de Duanes

Professional

(1) L'article 326 del Codi de Comerç disposa que no es reputaran mercantils, entre d'altres, les vendes que feren els propietaris i llauradors o ramaders dels fruits o productes de seus culls o guanyats, o de les especies en què se'ls paguen les rendes, així com les vendes que, dels objectes construïts o fabricats pels artesans, feren estos en els seus tallers. (Tornar)