Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Cas pràctic (determinació del rendiment net derivat d'activitat professional en estimació directa, modalitat simplificada)

El senyor H.A.V., casat amb la senyora E.S.M. en règim de guanys, és metge radiòleg i exercix la seua activitat professional exclusivament en una consulta privada situada en un local adquirit pel matrimoni.

Per a la determinació dels seus rendiments nets ve utilitzant el mètode d'estimació directa (simplificada) i el criteri de merite per a la imputació dels ingressos i les despeses de la seua activitat.

La plantilla en l'exercici 2020 és d'una persona empleada. Segons les dades que consten en els seus llibres registres, els ingressos i les despeses corresponents a 2020, són els següents:

Ingressos íntegres

 • Honoraris per prestació de servicis: 124.000
 • Conferències i publicacions: 10.800

Despeses

 • Sous i salaris: 18.900
 • Seguretat Social: 5.900
 • Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms del titular de l'activitat (RETA): 3.300
 • Compres material radiològic i sanitari: 19.000
 • Despeses financeres: 1.100
 • Amortització del local: 2.900
 • Amortització de l'equipament radiològic: 5.000
 • IVA suportat en despeses corrents: 1.600
 • Tributs no estatals: 1.700
 • Assistència VI Congrés Radiològic: 1.000
 • Adquisició llibres i revistes mèdiques: 1.300
 • Subministrament elèctric: 4.000
 • Subministrament d'aigua: 300
 • Subministrament de gas: 1.000
 • Subministrament de telefonia i Internet: 2.500
 • Neteja del local: 4.500
 • Reparacions i conservació: 3.800
 • Rep de comunitat (local consulta): 1.700

Així mateix, en concepte d'“ingressos i despeses extraordinàries ”, figuren les següents partides:

 • Ingrés extraordinari (conseqüència de la venda del local destinat a consulta): 80.900
 • Despesa extraordinària (conseqüència de la venda equips llamps X): 7.200

Altres dades d'interès

 • Dins de les quantitats consignades en la rúbrica "Honoraris per prestació de servicis" no figura comptabilitzada quantitat alguna per 10 radiografies practicades al seu fill el març de 2020. El preu mitjà de mercat per cada radiografia similar és de 60 euros.
 • Les "Conferències i publicacions" suposen per part del contribuent l'ordenació per compte propi de mitjans de producció amb la finalitat d'intervindre en la producció i distribució de servicis, existint pel que fa a les publicacions la cessió dels drets d'autor.
 • En "Sous i salaris" figuren 1.200 euros lliurats a seu emmanilla pels servicis prestats com auxiliar en la clínica durant el mes de vacances de l'empleada que presta els seus servicis en la clínica des de l'any 2002.
 • Les amortitzacions practicades corresponen a la depreciació efectiva dels elements de l'immobilitzat material.
 • Les existències inicials de productes inventariables ascendien a 13.100 euros, sent les finals de 16.100 euros.
 • Els Ingressos i les despeses "extraordinaris" responen, respectivament, al guany obtingut en la venda del local en el que estava instal·lada la consulta i a la pèrdua derivada de la venda d'un aparell de llamps X.
 • Els restants rendes no exemptes de l'IRPF obtinguts pel contribuent l'any 2020 van ascendir a 1.500 euros.

Solució:

InformacióConcepteValors registratsValors fiscals
Ingressos Honoraris 124.000 124.000 
Autoconsum -- 600 (1)
Conferències 10.800 10.800 (2)
Variació d'existències 3.000 3.000 (3)
Total ingressos 137.800 138.400
Despeses Sous i salaris 18.900 17.700 (4)
Seguretat Social 5.900 5.900
Règim Especial de Treballadors Autònoms 3.300 3.300
Compres 19.000 19.000 (5)
Adquisició llibres i revistes 1.300 1.300
Despeses financeres 1.100 1.100
Dotacions de l'exercici per a amortització d'immobilitzat material (local i equipament radiològic) 7.900 7.900 (6)
IVA suportat 1.600 1.600 (7)
Tributs no estatals 1.700 1.700
Subministrament (electricitat, aigua, gas, telefonia i Internet 7.800 7.800
Reparació conservació 3.800 3.800
Neteja del local (uns altres servicis exteriors) 4.500 4.500
Rebuts comunitat/consulta (uns altres servicis exteriors) 1.700 1.700
Assistència VI Congrés (Altres conceptes fiscalment deduïbles) 1.000 1.000
Total despeses 79.500 78.300 (8)
Conjunt de provisions deduïbles i despeses de dificil justificació -- 2000 (9)
Rendiment net 58.300 58.100
Rendiment net reduït 58.100 (10)
Rendiment net reduït total 58.100 (11)

Notes a la taula:

(1) Dins dels ingressos  han de figurar 600 euros, en concepte d'autoconsum, al valorar a preu de mercat les 10 radiografies efectuades al seu fill. (Tornar)

(2) Les quantitats percebudes en concepte de "Conferències i publicacions" tenen la consideració de rendiments de l'activitat professional realitzada pel contribuent. (Tornar)

(3) La variació entre les existències inicials (13.100) i les finals (16.100) determina un augment de 3.000 euros al tancament de l'exercici respecte de l'inici, açò és, una variació positiva que haurà de figurar com a ingrés íntegre dins de la rúbrica “Variació d'existències (incremente d'existències finals)". (Tornar)

(4) De la quantitat registrada en "sous i salaris", no tenen este caràcter 1.200 euros lliurades a seu emmanilla per la prestació de treballs en la consulta durant el mes de juliol, al no complir-se els requisits legalment exigibles per això. Estos requisits es referixen especialment a l'habitualitat i continuïtat en la prestació del treball, així com a l'existència de contracte laboral i afiliació al règim corresponent de la Seguretat Social. (Tornar)

(5) Les compres figuren pel seu import total com a despesa deduïble. No obstant això, per a determinar el material radiològic i sanitari consumit en l'exercici esta rúbrica es completa amb la de “Valoració d'existències ”(que figurarà com a ingrés quan el valor de les existències finals siga major que el valor de les inicials i com a despesa quan es produïsca el contrari, açò és, la valoració de les existències finals siga menor que el de les inicials).

En este cas s'ha inclòs la variació d'existència al ser positiva com a ingrés (+3.000) i les compres de material com a despesa (-19.000) el que determina per diferència el material consumit (16.000)

A estos efectes ha de tindre's en compte que per a determinar el material radiològic i sanitari consumit en l'exercici ha d'efectuar-se la següent operació: 13.100 (existències inicials) + 19.000 (compres realitzades) – 16.100 (existències finals) = 16.000 euros (compres consumides).

En este cas s'ha inclòs la variació d'existència al ser positiva com a ingrés (+3.000) i les compres de material com a despesa (-19.000) el que determina per diferència el material consumit (-16.000). (Tornar)

(6) Les amortitzacions practicades corresponen a la depreciació efectiva dels elements de l'immobilitzat, pel que el seu import constituïx despesa fiscalment deduïble. (Tornar)

(7) Es deduïx com a despesa l'IVA suportat per tractar-se d'una activitat exempta d'este impost que no dóna dret a deduir les quotes suportades. (Tornar)

(8) Malgrat tindre la consideració de béns afectes tant el local de la consulta com l'aparell de llamps X, la venda d'estos béns origina guanys o pèrdues patrimonials que com a tals no s'inclouen en la determinació del rendiment net de l'activitat econòmica. La quantificació i tributació dels guanys patrimonials derivats de la transmissió de béns afectes es comenta en el Capítol 11 "Guanys i pèrdues patrimonials" d'este Manual. (Tornar)

(9) A l'estar en la modalitat simplificada d'estimació directa pot deduir en concepte de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació 5 per 100 sobre el rendiment net positiu amb caràcter general (la diferència positiva entre els ingressos íntegres i les altres despeses fiscalment deduïbles), amb el límit de 2000 euros anuals. En este cas podrà deduir 2000 euros al superar el 5 per 100 dels seus rendiments nets esta quantia: 5 %(135.400 – 72.000) = 3.170 euros. (Tornar)

(10) Al no haver-hi rendiments amb període de generació superior a dos anys o que tinguen la consideració d'obtinguts de forma notòriament irregular en el temps, el rendiment net reduït de l'activitat coincidix amb el rendiment net que ascendix a 61.400 euros. (Tornar)

(11) El rendiment net reduït total coincidix amb el rendiment net reduït que ascendix a 61.400 euros ja que no complix els requisits per a l'aplicació de la reducció per l'exercici de determinades activitats econòmiques de l'article 32.2.1º de la Llei de l'IRPF que, si escau, haguera sigut incompatible amb la deducció del 5 per 100 (amb una quantia màxima de 2000 euros) pel conjunt de les provisions deduïbles i despeses de difícil justificació a què es referix l'article 30.2.4ª de la Llei de l'IRPF). Tampoc complix els requisits per a aplicar les reduccions de l'article 32.2.3º i 32.3 de la Llei de l'IRPF. (Tornar)