Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Criteri general d'imputació fiscal:principi de la meritació

Normativa: Arts.14.1b) Llei IRPF i 7 Reglament;11.1 i 3.1º. LIS

La Llei de l'IRPF establix com a principi inspirador bàsic en esta matèria la remissió a la normativa reguladora de l'Impost sobre Societats, sense perjudici de determinades especialitats contingudes al mateix Reglament de l'Impost.

D'acord amb l'article 11.1 de la IS, el criteri general d'imputació fiscal està constituït pel principi de meritació, conforme al qual els ingressos i despeses derivades de les transaccions o fets econòmics s'imputaran al període impositiu en què es produïsca la seua meritació, d'acord amb la normativa comptable, amb independència de la data del seu pagament o del seu cobrament, respectant la deguda correlació entre uns i altres.

Novetat 2020: encara que amb caràcter general els rendiments d'activitats econòmiques s'imputen conforme al disposat en la normativa de l'Impost sobre Societats, des de l'1 de gener de 2020 les ajudes públiques per a la primera instal·lació de joves agricultors previstes al Marc Nacional de Desenvolupament Rural d'Espanya podran imputar-se per quartes parts, en el període impositiu en què s'obtinguen i en els tres següents.