Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Regularització per la percepció de l'import de l'abonament anticipat de forma indeguda, totalment o parcialment

S'han de distingir dos supòsits:

. Contribuents no obligats a declarar

Els contribuents no obligats a presentar declaració pel IRPF hauran de regularitzar la seua situació tributària quan l'import percebut per cadascú de les deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat o per ascendents amb dos fills no es corresponga amb el del seu abonament anticipat, mitjançant l'ingrés de les quantitats percebudes en excés.Per a això han de presentar el model 122 en el termini comprés entre la data en què els pagaments anticipats s'hagen percebut de forma indeguda fins que finalitze el termini per a la presentació de la declaració del IRPF corresponent a l'exercici en què s'haja percebut el pagament anticipat de forma indeguda.

Atenció: vegeu l'Ordre HFP/105/2017, de 6 de febrer, per la que s'aprova el model 122 "Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.Deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat a càrrec o per ascendent amb dos fills separat legalment o sense vincle matrimonial.Regularització del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració" (BOE del 10).

. Contribuents obligats a declarar

En el cas de contribuents obligats a declarar que hagen percebut l'import de l'abonament anticipat de forma indeguda, totalment o parcialment, hauran de procedir a regularitzar la seua situació en la declaració del IRPF corresponent a l'exercici en què s'haja percebut l'abonament anticipat indegudament.