Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Regularització per la percepció de l'import de l'abonament anticipat de forma indeguda, totalment o parcialment

Han de distingir-se dos supòsits:

• Contribuents no obligats a declarar

Els contribuents no obligats a presentar declaració per l'IRPF hauran de regularitzar la seua situació tributària quan l'import percebut per cadascuna de les deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat o per ascendents amb dos fills no es corresponga amb el del seu abonament anticipat, mitjançant l'ingrés de les quantitats percebudes en excés. Per això han de presentar el model 122 en el termini comprés entre la data en què els pagaments anticipats s'hagen percebut de forma indeguda fins que finalitze el termini per a la presentació de la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici en què s'haja percebut el pagament anticipat de forma indeguda.

Atenció: vegeu l'Ordre HFP/105/2017, de 6 de febrer, per la qual s'aprova el model 122 "Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat a càrrec o per ascendent amb dos fills separat legalment o sense vincle matrimonial. Regularització del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració" (BOE del 10).

• Contribuents obligats a declarar

En el cas de contribuents obligats a declarar que hagen percebut l'import de l'abonament anticipat de forma indeguda, totalment o parcialment, hauran de procedir a regularitzar la seua situació en la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici en què s'haja percebut l'abonament anticipat indegudament.