Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Quadre-resum:Determinació del rendiment net (Ingressos - Despeses)

InformacióEstimació directa (modalitat normal)Estimació directa (modalitat simplificada)
Quadre-resum:Determinació del rendiment net (Ingressos - Despeses)

Ingressos

(+) Ingressos d'explotació

(+) Ingressos financers derivats de l'ajornament o fraccionament d'operacions realitzades en desenvolupament de l'activitat.

(+) Ingressos d'explotació

(+) Ingressos de subvencions corrents

(+) Imputacions d'ingressos per subvencions de capital

(+) Autoconsum de béns i servicis

(+) IVA meritat (per exemple, recàrrec d'equivalència i recàrrec d'agricultura, ramaderia i pesca)

(+) Altres ingressos

(+) Transmissió elements patrimonials que hagen gaudit llibertat amortització:excés amortització deduïda respecto amortització deduïble.

(+) Variació d'existències (només si hi ha un augment d'existències al final de l'exercici)

(+) Ingressos d'explotació

(+) Ingressos financers derivats de l'ajornament o fraccionament d'operacions realitzades en desenvolupament de l'activitat.

(+) Ingressos d'explotació

(+) Ingressos de subvencions corrents

(+) Imputacions d'ingressos per subvencions de capital

(+) Autoconsum de béns i servicis

(+) IVA meritat (per exemple, recàrrec d'equivalència i recàrrec d'agricultura, ramaderia i pesca)

(+) Altres ingressos

(+) Transmissió elements patrimonials que hagen gaudit llibertat amortització:excés amortització deduïda respecto amortització deduïble.

(+) Variació d'existències (només si hi ha un augment d'existències al final de l'exercici)

Despeses

(-) Compra de mercaderies

(-) Variació d'existència de mercaderies (només si hi ha una disminució d'existències al final de l'exercici)

(-) Otros consums d'explotació

(-) Sous i salaris

(-) Seguretat Social a càrrec de l'empresa

(-) Seguretat Social o aportacions a mutualitats alternatives del titular de l'activitat

(-) Indemnitzacions

(-) Dietes i assignacions de viatge del personal assalariat

(-) Aportacions a sistemes de previsió social constituïts a favor de treballadors

(-) Otros despeses de personal

(-) Despeses en Manutenció del titular en el desenvolupament de la seua activitat

(-) Arrendaments i cànons

(-) Reparacions i conservació

(-) Subministrament (llum, aigua, gas, telefonia i Internet)

(-) Otros subministraments

(-) Servicis de professionals independents

(-) Primes d'Assegurança

(-) Otros servicis exteriors

(-) Despeses financeres

(-) IVA suportat (per exemple, recàrrec d'equivalència i recàrrec d'agricultura, ramaderia i pesca)

(-) Otros tributs fiscalment deduïbles

(-) Dotacions de l'exercici per a amortització de l'immobilitzat material

(-) Dotacions de l'exercici per a amortització de l'immobilitzat immaterial

(-) Pèrdues per insolvència de deutors

(-) Incentius Fiscals al mecenatge:convenis de col·laboració en activitats d'interés general

(-) Incentius Fiscals al mecenatge:despeses en activitats d'interés general

(-) Otros gastos fiscalment deduïbles (excepte provisions)

(-) Compra de mercaderies

(-) Variació d'existència de mercaderies (només si hi ha una disminució d'existències al final de l'exercici)

(-) Otros consums d'explotació

(-) Sous i salaris

(-) Seguretat Social a càrrec de l'empresa

(-) Seguretat Social o aportacions a mutualitats alternatives del titular de l'activitat

(-) Indemnitzacions

(-) Dietes i assignacions de viatge del personal assalariat

(-) Aportacions a sistemes de previsió social constituïts a favor de treballadors

(-) Otros despeses de personal

(-) Despeses en Manutenció del titular en el desenvolupament de la seua activitat

(-) Arrendaments i cànons

(-) Reparacions i conservació

(-) Subministrament (llum, aigua, gas, telefonia i Internet)

(-) Otros subministraments

(-) Servicis de professionals independents

(-) Primes d'Assegurança

(-) Otros servicis exteriors

(-) Despeses financeres

(-) IVA suportat (per exemple, recàrrec d'equivalència i recàrrec d'agricultura, ramaderia i pesca)

(-) Otros tributs fiscalment deduïbles

(-) Dotacions de l'exercici per a amortització de l'immobilitzat material

(-) Dotacions de l'exercici per a amortització de l'immobilitzat immaterial

(-) Pèrdues per insolvència de deutors

(-) Incentius Fiscals al mecenatge:convenis de col·laboració en activitats d'interés general

(-) Incentius Fiscals al mecenatge:despeses en activitats d'interés general

(-) Otros gastos fiscalment deduïbles (excepte provisions)

Provisions

(-) Provisions fiscalment deduïbles

(-) Conjunt de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació (límit 5% sobre la diferència positiva entre ingressos i despeses anteriors amb un màxim de 2.000 euros)

= RENDIMENT NET