Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

2. Aportacions i contribucions a mutualitats de previsió social

En relació amb la reducció d'estes aportacions i contribucions, han de tindre's en compte els supòsits següents, condicions particulars i requisits:

Requisits subjectius

 1. Professionals no integrats en algun dels règims de la Seguretat Social .

  Dan dret a reducció les quantitats abonades en virtut de contractes d'assegurança concertats amb mutualitats de previsió social per professionals no integrats en algun dels règims de la Seguretat Social, pels seus cònjuges i familiars consanguinis en primer grau, així com pels treballadors de les citades mutualitats, en la part que tinga per objecte la cobertura de les contingències previstes en l'article 8.6 del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions (jubilació; incapacitat laboral total i permanent per a la professió habitual o absoluta i permanent per a qualsevol treball, i la gran invalidesa; defunció del partícip o beneficiari i dependència severa o gran dependència del partícip), sempre que estes quantitats no hagen tingut la consideració de despesa deduïble per a la determinació del rendiment net d'activitats econòmiques.

  Vegeu, dins del Capítol 7, i de les "Despeses del titular de l'activitat"el punt "Especialitats en l'IRPF de les aportacions a Mutualitats de Previsió Social del propi empresari o professional".

 2. Professionals o empresaris individuals integrats en qualsevol dels règims de la Seguretat Social .

  Dan dret a reducció les quantitats abonades en virtut de contractes d'assegurança concertats amb mutualitats de previsió social per professionals o empresaris individuals integrats en qualsevol dels règims de la Seguretat Social, pels seus cònjuges i familiars consanguinis en primer grau, així com pels treballadors de les citades mutualitats en la part que tinga per objecte la cobertura de les contingències comentades en el paràgraf anterior.

 3. Treballadors per compte aliè o socis treballadors.

  Dan dret a reducció les quantitats abonades en virtut de contractes d'assegurança concertats amb mutualitats de previsió social per treballadors per compte aliè o socis treballadors, incloses les contribucions del promotor que els hagueren sigut imputades en concepte de rendiments del treball, quan s'efectuen d'acord amb el que preveu la disposició addicional primera del text refós de la Llei de Regulació de Plans i Fons de Pensions, relativa a la protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, amb inclusió de la desocupació per als citats socis treballadors.

  Així mateix, donen dret a reducció les quantitats abonades en virtut de contractes d'assegurança concertats amb les mutualitats de previsió social que tinguen establides els corresponents col·legis professionals, pels mutualistes col·legiats que siguen treballadors per compte aliè, pels seus cònjuges i familiars consanguinis en primer grau, així com pels treballadors de les citades mutualitats, sempre que existisca un acord dels òrgans corresponents de la mutualitat que només permeta cobrar les prestacions quan concórreguen les contingències previstes en l'article 8.6 del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions. Estes contingències es comenten en la lletra A) anterior.

Requisits objectius

Els drets consolidats dels mutualistes només podran fer-se efectius en els supòsits prevists per als plans de pensions per l'article 8.8 del citat text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions (desocupació de llarga durada, malaltia greu i a partir de 2025 per aportacions amb 10 anys d'antiguitat).

A més, com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 la disposició addicional vintena  del Reial decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19 (BOE d'1 d'abril) i l'article 23 del Reial decret-llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i el treball (BOE del 22),  van establir de forma excepcional i exclusivament durant el període comprés entre el 14 de març i el 14 de setembre de 2020, la possibilitat que  els partícips  de plans de pensions pogueren fer efectius  els seus drets consolidats en determinats casos de desocupació, cessació de l'activitat o reducció de la facturació; que també són aplicables a mutualitats de previsió social. Posats que  es comenten en este Capítol, dins de les normes comunes aplicables a les aportacions a sistemes de previsió social, en l'apartat sobre disposició anticipada de drets consolidats.

Les quantitats percebudes en estes situacions estan subjectes al règim fiscal establit per a les prestacions dels plans de pensions.