Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Deduccions estatals per quantitats invertides per a la subscripció d'accions o participacions en empreses de nova o recent creació

Es perd el dret, en tot o en part, a la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació practicades en exercicis anteriors quan s'incomplisquen algun dels  requisits exigits en l'article 68.1 de la Llei de l'IRPF. Entre altres supòsits:

  • Quan l'entitat passe a estar admesa a negociació en algun mercat organitzat durant els anys de tinença de l'acció o participació pel contribuent.
  • Quan l'entitat no compte amb els mitjans personals i materials per al desenvolupament de l'activitat econòmica. En particular, quan exercisca una activitat la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari a què es referix l'article 4.8.Dos.a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni, durant algun dels períodes impositius de l'entitat conclosos amb anterioritat a la transmissió de la participació.
  • Quan es transmeten les accions o participacions sense haver romàs en el patrimoni del contribuent per un termini superior a tres anys i inferior a dotze anys.
  • Quan la participació directa o indirecta del contribuent, juntament amb la que posseïsquen en la mateixa entitat el seu cònjuge o qualsevol persona unida al contribuent per parentesc, en línia rectifica o col·lateral, per consanguinitat o afinitat, fins el segon grau inclòs, supere, durant qualsevol dia dels anys naturals de tinença de la participació, el 40 per cent del 100 social de l'entitat o dels seus drets de vote.

El contribuent estarà obligat a sumar a la quota líquida estatal la totalitat de les deduccions practicades indegudament més els interessos de demora corresponents.