Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes:quanties exemptes

Normativa: Disposició addicional trenta-tresena Llei IRPF

Premis

No s'integren a la base imposable del IRPF, però si estan subjectes a l'esmentat impost mitjançant un gravamen especial els següents premis:

  • Els premis obtinguts de les loteries i apostes organitzades per la Societat Estatal Loteries i Apostes de l'Estat i pels òrgans o entitats de les Comunitats Autònomes.
  • Els premis obtinguts dels sortejos organitzats per la Creu Roja Espanyola.
  • Els premis obtinguts de les modalitats de jocs autoritzades a l'Organització Nacional de Cecs Españoles (ONCE).
  • Els premis organitzats per organismes públics o entitats que exercisquen activitats de caràcter social o assistencial sense ànim de lucre establits en altres Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu i que perseguisquen objectius idèntics als dels organismes o entitats abans assenyalats.

La resta de premis (diferents dels que acabem d'enumerar) es consideren guanys patrimonials i integren la base imposable general del IRPF.

Quanties exemptes

A l'exercici 2020 estaran exempts del gravamen especial els premis cuye import íntegre siga igual o inferior a 40.000 euros.

Els premis l'import íntegre dels quals siga superior a 40.000 eurosse sotmetran a tributació del gravamen especial respecte de la part del mateix que excedisca de l'esmentat import.

Esta exempció serà d'aplicació sempre que la quantia del desè, fracció, cupó de loteria o de l'aposta efectuada, siga de, almenys, 0,50 euros.En cas que fora inferior a 0,50 euros, la quantia màxima exempta es reduirà de forma proporcional.

En el supòsit que el premi anara de titularitat compartida, la quantia exempta es prorratejarà entre els cotitulars en funció de la quota que els corresponga.

Novetat 2020 La quantia mínima exempta per als premis de loteria subjectes al gravamen especial s'eleva per a 2020 fins a 40.000 euros